کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
زاه‍دی‌، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌، ۱۳۲۳-
اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۰-
م‍ع‍م‍ارزاده‌ طه‍ران‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
طال‍ق‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۲۸-
ه‍دی‌، ف‍رل‌
س‍رک‍ارآران‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۴-
<گ‍ووش‌= گ‍وش‌>، ان‌
ای‍م‍ای‍ی‌، م‍اس‍اک‍ی‌،۱۹۳۰-
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍وه‍رب‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
گ‍وه‍رب‍ار، ع‍ص‍ر ف‍رزان‍گ‍ان‌
روزن‍گ‍ار
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کایزن کلید موفقیت رقابتی ژاپن
ایمایی ، ماساکی ،۱۹۳۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۳،۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش تجزیه و تحلیل تطبیقی در مدیریت
اعرابی ، محمد، ۱۳۳۰- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۵۵‬,‭‌ف‍لا۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصلاحات آموزشی و مدرن سازی با تاکید بر مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش ایران و ژاپن
سرکارآرانی ، محمدرضا،۱۳۴۴- ؛  تهران روزنگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۱۱/۸‬,‭‌س۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کایزن کلید موفقیت رقابتی ژاپن
ایمایی ، ماساکی ،۱۹۳۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ک۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تطبیقی : نظامهای اداری تطبیقی ( اصول ، مبانی ، نظریه ها و الگوهای رایج )
معمارزاده طهران ، غلامرضا ؛  تهران اندیشه های گوهربار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۵۵‬,‭‌م۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اداره امور عمومی تطبیقی :مدیریت تطبیقی ( مبانی ، مفاهیم و نظریه ها برای رشته های مدیریت دولتی و علوم سیاسی )
هدی ، فرل ؛  تهران گوهربار، عصر فرزانگان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۵۵‬,‭‍ه۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فراملیتی و جهانی :نگرش تطبیقی
زاهدی ، شمس السادات ، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ز۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تطبیقی ( نگرش < بین المللی = بین المللی )>
طالقانی ، غلامرضا، ۱۳۲۸- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۵۵‬,‭ط۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستم های >کنترل مدیریت
<گووش = گوش >، ان ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌گ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک