کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
طرح‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‌ ده‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌-ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
ل‍ی‌
ه‍ی‍ک‍س‌، ه‍رب‍رت‌ ج‍ی‌.
داش‍گ‍رزاده‌ ، خ‍داب‍خ‍ش‌
آر، ج‍ی‍م‍ز
م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ا ، م‍ن‍ص‍ور
م‍ج‍ی‍دی‍ان‌ ، داود
ع‍ب‍ده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
<ن‍ق‍ی‌ پ‍ورف‍ر= ن‍ق‍ی‌ پ‍ور ف‍ر>، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
<رض‍ائ‍ی‍ان‌= رض‍ای‍ی‍ان‌ >، ع‍ل‍ی‌
ن‍ظری‌ م‍ن‍ف‍رد ، ع‍ب‍اس‌
زاه‍دی‌، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
ش‍ی‌ م‍ی‌ زو ، م‍اس‍ای‍وش‍ی‌
ب‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
ض‍رغ‍ام‌ ب‍روج‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
ج‍اس‍ب‍ی‌ ،< ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌= ع‍ب‍دال‍ه‌>
ل‍ت‍رن‍ر، س‍ی‌.ج‍ی‌.
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ش‍رک‍ت‌ ری‍س‍ن‍دگ‍ی‌ و ب‍اف‍ن‍دگ‍ی‌ ن‍ازن‍خ‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌، آژن‍گ‌
رام‍ی‍ن‌
ف‍ت‍ح‌ دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ...(س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
م‍رواری‍د
س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری
ضرغام بروجنی ، حمید ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ض۴ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آئین = آیین >مدیریت : مجموعه درسهایی برای رهبران و مدیران
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدیریت
جاسبی ،< عبدالله = عبداله > ؛  تهران مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت بهره وری ،(تجزیه و تحلیل آن در سازمان )
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران سایه نما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌خ۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
<رضائیان = رضاییان >، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین ...(سمت )   ، ۱۳۷۷-۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت اسلامی و< الگوهای = الگو های >آن ( ۱)
<نقی پورفر= نقی پور فر>، ولی الله ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۹‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<افته هایی = افته هایی >در مدیریت مالی
عبده تبریزی ، حسین ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۱۵/۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
آر، جیمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی تولید
نظری منفرد ، عباس ؛  تهران شرکت ریسندگی و بافندگی نازنخ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<اندازه گیری = اندازه گیری < >بهره وری = بهره وری >ارزش افزوده و روشهای تجربی برای بهبود مدیریت
شی می زو ، ماسایوشی ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/۲۵‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و مدیریت ( روش پرت =treP (
لترنر، سی .جی . ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰‬,‭‌ل۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بهبود روشها و حیطه عملکرد آن
داشگرزاده ، خدابخش ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭د۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرحهای صنعتی : مطالعات فنی ، اقتصادی ، مالی
مجیدیان ، داود ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۱/۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،( مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت )
زاهدی ، شمس السادات ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭ز۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
علم مدیریت : پژوهش عملیاتی
لی ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶‬,‭‌م۸‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<تئوری های = تئوریهای >سازمان و مدیریت
هیکس ، هربرت جی . ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری ، صنعتی و بازرگانی
منصورکیا ، منصور ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات مدیریت و حسابداری ( انگلیسی ، فارسی /فارسی ، انگلیسی )شامل :بیش از ۲۲۰۰۰ واژه و اصلاح
حقیقی ، محمدعلی ، ۱۳۴۰- ؛  [تهران ] نشر ترمه ، آژنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭‌ح۷‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رهبری و مدیریت آموزشی
میرکمالی ، محمد ؛  [تهران ] رامین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9