کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ران‌ -- آم‍وزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ران‌ -- آم‍وزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍ت‍ات‌، دی‍وی‍د ا.، ۱۹۴۲ - م‌
 
ناشر:
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد< روان شناسی = روانشناسی >در آموزش مدیریت
استات ، دیوید ا.، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک