کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
آم‍ار- آم‍ارگ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۰-
م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۲۹۰-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا،ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ وح‍س‍اب‍رس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و نظریه احتمال
مدنی ، علی ، ۱۲۹۰- ؛  تهران بهمن برنا،شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۴آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای اساسی آمار( آمار توصیفی با مقدمه ای بر نمونه گیری )
مدنی ، علی ،۱۲۹۰- ؛  تهران سازمان حسابرسی ،مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹۵‬,‭‌ف۲‌م۴۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استنتاج آماری
مدنی ، علی ،۱۲۹۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک