کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ -- ب‍ازرس‍ی‌
ت‍ون‍ل‌س‍ازی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
م‍دن‍ی‌،ح‍س‍ن‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۲-
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۲-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ م‍ع‍ادن‌ و ف‍ل‍زات‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍س‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمین شناسی >ساختمانی و تکتونیک
مدنی ، حسن ،۱۳۲۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌م۴ز۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
مدنی ، حسن ؛  تهران موسسه انتسارات جهاددانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌م۴‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات و هیدرولیک
مدنی ، حسن ، ۱۳۲۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌م۴‌م۸۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمین شناسی >ساختمانی و تکنونیک
مدنی ، حسن ،۱۳۲۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌م۴ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بازرسی در معادن
[تهران ] وزارت معادن و فلزات ، موسسه آموزشی و پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۹۵‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمین شناسی >ساختمانی و تکتونیک
مدنی ،حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌م۴ز۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<تونلسازی = تونل سازی >
مدنی ، حسن ،۱۳۲۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۸۰۵‬,‭‌م۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک