کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍درس‍ه‌ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‌ ده‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍درس‍ه‌ه‍ا --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍ل‍طان‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۰-
ه‍ورن‌، ه‍ل‍ن‌
ه‍وی‌، وی‍ن‌
ج‍وام‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
<ال‍ه‌ دادی‌= ال‍ه‌دادی‌>، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۵۳ - ،گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۵-
ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د
س‍ال‍ی‍س‌، ادواردdrawdE ,sillaS
<ع‍لاق‍ه‌ ب‍ن‍د= ع‍لاق‍ه‌ب‍ن‍د>، ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۱-
 
ناشر:
طلای‍ی‌ پ‍وی‍ن‍دگ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ درس‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍وزون‌
رام‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
ب‍ع‍ث‍ت‌: روان‌
ی‍س‍طرون‌
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌؛ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
ن‍ش‍ر روان‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رهبری و مدیریت آموزشی
میرکمالی ، محمد ؛  [تهران ] رامین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریات و کاربرد مدیریت آموزشی ( مقدمات و اصول :)ویژه کلیه دانشجویان رشته های دبیری ، ... و مدیران مدارس ، معلمین ، ... و پژوهشگران و دیگر علاقمندان ...
شیرازی ، علی ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۱۱‬,‭‌ش۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آموزشی و شناخت سازمان و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ، سال دوم مراکز تربیت درس مشترک کلیه رشته ها
جوام ، محمدحسین ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی   ، ۱۳۶۷،۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ج۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روابط انسانی در آموزشگاه
میرکمالی ، محمد،۱۳۲۵- ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۹ر۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش =oitacude ni tnemeganam ytilauq latoT
سالیس ، ادواردdrawdE ,sillaS ؛  تهران نشر هوای تازه ؛نشر هستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۹۰۰/۵‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات مدیریت آموزشی
<علاقه بند= علاقه بند>، علی ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ع۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی
هوی ، وین ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی
<علاقه بند= علاقه بند>، علی ،۱۳۲۱- ؛  تهران بعثت : روان   ، ۱۳۷۳-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ع۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات مدیریت آموزشی
<علاقه بند= علاقه بند>، علی ،۱۳۲۱- ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ع۸‌م۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<پانصد=۵۰۰ > نکته برای بهبود مدارس
هورن ، هلن ؛  تهران نشر موزون   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۱۱‬,‭‍ه۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آموزشی ( کارشناسی ارشد )مجموعه علوم تربیتی ۱ شامل شرح - نکته - تست
<اله دادی = اله دادی >، اسماعیل ،۱۳۵۳ - ،گردآورنده ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب طلایی مقدمات مدیریت آموزشی ویژه دانشجویان دانشگاه های پیام نور
سلطانی ، امیر، ۱۳۵۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : - ۶۶۹۵۰۶۷۳۱۰۹۱۹۷۰۹۵۹۵خانم گودرزی ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان انقلاب - خ ۱۲ فروردین - ک نظری - پ ۱۳۰ - واحد ۴ شرقی طلایی پویندگان دانشگاه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‌س۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک