کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌ چ‍ل‍ک‌، س‍ی‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۵۷-
ش‍ول‍م‍ن‌، لارن‍س‌
رن‍ج‍ب‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۵-
ک‍ال‍ش‍د،ورون‍ی‍ک‍ا،۱۹۴۵-
پ‍ی‍ن‌،م‍ال‍ک‍وم‌، ۱۹۴۷ -م‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
آوای‌ ن‍ور
دان‍ژه‌
ک‍ل‍ک‌ م‍ش‍ک‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ساختار نظری و عملی مددکاری اجتماعی
کالشد،ورونیکا،۱۹۴۵- ؛  تهران کلک مشکین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ک۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای کمک کردن به افراد خانواده و گروهها
شولمن ، لارنس ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌ش۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظریه نوین مددکاری اجتماعی
پین ،مالکوم ، ۱۹۴۷ -م ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۴۲۵۴۳-۸۸۸۴۶۱۴۸-۸۸۸۱۲۰۸۳،آدرس ناشر :تهران . خ . استاد مطهری خ . سلیمان خاطر ک . اسلامی نبش بانه . پ . 4/2 دانژه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌پ۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مددکاری اجتماعی
موسوی چلک ، سیدحسن ، ۱۳۵۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹-
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۴۰‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر< مستندسازی = مستند سازی >و< گزارش نویسی = گزارش نویسی >در علوم انسانی ( مددکاری اجتماعی )
رنجبر، محمدرضا،۱۳۴۵- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭ر۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک