کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ --م‍داره‍ا --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ --م‍داره‍ا
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ب‍روم‍ن‍دن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۶-
ن‍ام‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
پ‍وررح‍ی‍م‌، س‍ع‍ی‍د،۶۸۴۹-
زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
<ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر= ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ف‍ر>، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۲-
ص‍ب‍ائ‍ی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۴۵-
ف‍ت‍ح‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ررض‍ا
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
ب‍ی‍ژن‍ی‌ ،م‍ه‍ری‍ار،۱۳۵۸ -گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍رم‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ده‌، رض‍ا،۱۳۵۴-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ث‍ن‍ا:خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
ارگ‌
س‍ه‍ا دان‍ش‌
ک‍ی‍م‍ی‍ا گ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر اس‍ح‍اق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )موریس مانو
<یعقوبی فر= یعقوبی فر>، محمد،۱۳۴۲- ؛  تهران ثنا:خلیج فارس   ، ۱۳۸۰،۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدارهای منطقی :شامل تستهای کنکور کارشناسی ارشد سالهای ۷۱ تا ۸۳ سراسری و...
برومندنیا، علی ،۱۳۴۶- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی و محاسبه کننده عددی ( دیجیتال )
زارعی ، حسین ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )موریس مانو
صبائی ، مسعود،۱۳۴۵- ؛  تهران نشر اسحاق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )مانو
پوررحیم ، سعید،۶۸۴۹- ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌پ۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )موریس مانو
کرمی شاهنده ، رضا،۱۳۵۴- ؛  تبریز کیمیا گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ک۴‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای طراحی دیجیتال موریس مانو
بیژنی ،مهریار،۱۳۵۸ -گردآورنده ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )موریس مانو
مانو، موریس ؛  تهران نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<تشریح = راهنمای >کامل مسائل طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )موریس مانو
<یعقوبی فر= یعقوبی فر>، محمد،۱۳۴۲- ؛  تهران سها دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
فتحیان ، امیررضا ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳۲۶‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل و طراحی مدارهای منطقی دیجیتال
فتحیان ، امیررضا ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ن۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر :مجموعه مهندسی کامپیوتر
نامور، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ن۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی :مجموعه مهندسی کامپیوتر وTI
نامور، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ن۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک