کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ب‍روم‍ن‍دن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۶-
<خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ف‍ر= خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ف‍ر>، ارس‍طو، ۱۳۶۰-
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
ن‍ام‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
<ن‍ی‍ک‌ روان‌= ن‍ی‍ک‌روان‌>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۹-
 
ناشر:
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدار منطقی ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر...
مقسمی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۷د۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدارهای منطقی :شامل تستهای کنکور کارشناسی ارشد سالهای ۷۱ تا ۸۳ سراسری و...
برومندنیا، علی ،۱۳۴۶- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی
یوسفی ، هادی ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ی۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر :مجموعه مهندسی کامپیوتر
نامور، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ن۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی :مجموعه مهندسی کامپیوتر وTI
نامور، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ن۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدار منطقی
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ی۹‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<مدار منطقی = طراحی دیجیتال >کاردانی به کارشناسی مدرسان شریف
<نیک روان = نیک روان >، محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کنکور کارشناسی ارشد مدار منطقی
<خلیلی فر= خلیلی فر>، ارسطو، ۱۳۶۰- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۴/۴‬,‭‌خ۸‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک