کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور ای‍ران‌
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ن‍ام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۵-
ش‍ه‍راب‍ی‌ راد، م‍ه‍رداد، ۱۳۵۴-
ش‍ادک‍ام‌ان‍ور، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۴-
ن‍ظری‌ ه‍ری‍س‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۵۷-
وال‍ه‌، ن‍ورال‍ه‌
ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
ک‍اش‍ی‌، اح‍م‍د
ادم‍ی‍ن‍ی‍س‍ت‍ر، ج‍وزف‌
ک‍رم‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ده‌، رض‍ا، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
ع‍ب‍ادی‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
ف‍روزش‌
م‍درس‍ان‌ ش‍ری‍ف‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
آش‍ی‍ن‍ا، ف‍ن‌ آذر، ک‍ی‍م‍ی‍ا گ‍س‍ت‍ر
س‍ه‍ادان‍ش‌، ت‍خ‍ت‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍وم‍رث‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌خ‍راس‍ان‌
س‍ازش‌
س‍ه‍ادان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی
ادمینیستر، جوزف ؛  خراسان انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ف‍لا۴‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل تحلیل مهندسی مدار ویلیام اچ .هیت - جک ای .کمرلی
تبریز سازش   ، ۱۳-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳۲۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
واله ، نوراله ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭و۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور مدارهای الکتریکی ویژه کاردانی به کارشناسی
شادکام انور، حسن ،۱۳۵۴- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ش۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
کاشی ، احمد ؛  تهران انتشارات کیومرث   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار( ۱ )ویلیام اچ .هیت - جک ای .کمرلی ، استیون دوربن
تبریز عبادی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها چارلز دسور - ارنست کوه
کرمی شاهنده ، رضا، ۱۳۵۲- ؛  تبریز آشینا، فن آذر، کیمیا گستر   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ک۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل نظریه اساسی مدارها و< شبکه ها= شبکه ها >بر اساس تالیف ارنست کوه - چارلز دسور مشتمل بر...
شهرابی راد، مهرداد، ۱۳۵۴- ؛  تهران سهادانش ، تخت سلیمان   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و آموزش < ماشین های = ماشینهای >الکتریکی بر اساس تالیف دکتر neS .C.P مشتمل بر ارائه خلاصه درس همراه با...
تهران سهادانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌س۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و< شبکه ها= شبکه ها>
نظری هریس ، فرهاد، ۱۳۵۷- ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ن۶‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی ۱( رشته مهندسی کامپیوتر)
شیبانی ، عبدالمحمد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۳-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ش۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تجزیه و تحلیل مهندسی مدار هیت
نظری هریس ، فرهاد، ۱۳۵۷- ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مدارهای الکتریکی
نامی ، حسین ، ۱۳۵۵- ؛  تهران مدرسان شریف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ن۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها
نظری هریس ، فرهاد، ۱۳۵۷- ؛  تبریز علمیران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک