کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌، ۱۳۳۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌ -- ف‍ن‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌، ۱۳۳۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ژه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی < ساختار یافته = ساختاریافته >برای < اختلال های = اختلالهای < >= RT-VI-MSDدی اس ام فور>
محمدخانی ، پروانه ، ۱۳۳۳- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۳‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای < درمان گر= درمانگر :>درمان های مبتنی بر شواهد
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک