کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍ش‍ون‍ت‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا--ای‍ران‌
اث‍ب‍ات‌ دع‍وای‌ م‍دن‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍س‍ن‍ی‌ ک‍ب‍ی‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍ج‍ف‍ی‌اس‍ف‍اد، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۳-
پ‍رف‍ی‍ت‌، آل‍ن‌، ۱۹۲۵-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ل‍ک‍ی‌، ص‍اح‍ب‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ال‍ه‍دی‌
آب‍ت‍ی‍ن‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دوره حقوق جزای عمومی
محسنی ، مرتضی ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ هائی به خشونت
پرفیت ، آلن ، ۱۹۲۵- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۴۴۰‬,‭‌خ۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نجفی اسفاد، مرتضی ،۱۳۳۳- ؛  تهران انتشارات بین المللی الهدی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌ن۳‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع المنهج القویم لتعلم لغه القران الکریم
محسنی کبیر، مرتضی ؛  تهران آبتین   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۲۰۳‬,‭‌م۳ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی دخالت قاضی در اثبات دعوای مدنی ؛ حقوق ایران و اصول آئین دادرسی فراملی
ملکی ، صاحبه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۷،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک