کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌(ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍راه‍م‌آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌(ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍ی‌،< س‍ال‌= س‍ول‌>
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۲-
گ‍اردن‍ر، ری‍چ‍ارد ک‌.
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۹-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
ک‍ت‍اب‍دار
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
چ‍اپ‍ار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی ؛ پیدایش ، گزینش و گسترش مواد کتابخانه ای
گاردنر، ریچارد ک . ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۷‬,‭‌گ۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک
محسنی ، حمید، ۱۳۴۴- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌م۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فراهم آوری و مجموعه سازی ،فشرده درسها
دیانی ، محمدحسین ،۱۳۱۹- ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭د۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<مجموعه سازی = مجموعه سازی >در کتابخانه ها
سینائی ، علی ،۱۳۱۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌س۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
منابع الکترونیکی و توسعه مجموعه کتابخانه
لی ،< سال = سول > ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌ل۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک