کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ داری‌ ش‍ه‍ری‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --آزم‍ون‍ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ --ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ --ای‍ران‌
ن‍ش‍س‍ت‍ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ت‍ع‍ه‍دات‌(ح‍ق‍وق‌ - )ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ارث‌ -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ک‌ رای‌، آل‍ن‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
گ‍س‍ن‌، ری‍م‍ون‍د
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۳-
ال‍ت‍اوی‍لا، ان‍ری‍ک‍و
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۱۳-
وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍رس‍اع‍د
ب‍راون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ان‌
ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
م‍ب‍ارک‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‌
رف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
م‍دن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ارف‍ه‌،۱۳۳۰-
س‍پ‍ه‍ون‍د، ام‍ی‍رخ‍ان‌،۱۳۸۴-۱۳۱۳
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی ( حدود -قصاص -دیات -تعزیرات )
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌ح۵‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۸۳۰‬,‭‌ش۹‌س۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ش۹‌ح۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭و۸‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متون دانشگاهی حقوق ترجمه =[waL ESCGجی سی اس ای لو]
براون ، ویلیام جان ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۶۶۳‬,‭‌ب۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭و۸‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نسل سوم حقوق بشر( حقوق همبستگی )
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭و۸‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی ( ۱ : )جرایم علیه اشخاص
سپهوند، امیرخان ،۱۳۸۴-۱۳۱۳ ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌س۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام کیفری به ضمیمه ی مباحث و مقررات مربوط به دیات
مدنی کرمانی ، عارفه ،۱۳۳۰- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌م۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام مدنی به ضمیمه ی قانون اجرای احکام مدنی
مدنی کرمانی ، عارفه ،۱۳۳۰- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۷۱۰‬,‭‌م۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی قضایی
التاویلا، انریکو ؛  [تهران ] مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی نظری
گسن ، ریموند ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۳۵‬,‭‌گ۵‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی مجد
رفیعی ، محمدتقی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۲‬,‭ر۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ارث
شهیدی ، مهدی ، ۱۳۱۳- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۷۷۰‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلیات حقوق اساسی
عمید زنجانی ، عباسعلی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌ع۸‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حقوق اساسی
عمید زنجانی ، عباسعلی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌ع۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی
مبارکیان ، عباس ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۵۶‬,‭‌م۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭و۸‌ق۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب کوچک نشستهای گروهی خانوادگی روش نیوزیلندی
مک رای ، آلن ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ،
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۸۰‬,‭‌م۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
یادداشتهای محکمه ، کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی
حسینی ، محمدرضا ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۴‬,‭‌ح۵‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2