کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ج‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ --ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ --آزم‍ون‍ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --ف‍ران‍س‍ه‌
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ --ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --ای‍ران‌
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌
ح‍دود(ف‍ق‍ه‌)
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر(ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌)
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ت‍ع‍ه‍دات‌(ح‍ق‍وق‌ - )ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍ری‌، رض‍ا
م‍رت‍ض‍وی‌، ف‍ت‍اح‌
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۱۲-
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ول‍ک‌، ب‍رن‍ار
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌،۱۳۱۸-
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۳-
وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍رس‍اع‍د
ب‍راون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ان‌
ف‍ی‍ل‍ی‍زولا، ژی‍ن‍ا
ف‍رخ‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۹-
ب‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ج‍د،ژوب‍ی‍ن‌
م‍ج‍د
ژوب‍ی‍ن‌: م‍ج‍د
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
کیفرشناسی
بولک ، برنار ؛  تهران مجتمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KJV‬,‭۸۰۵۴‬,‭‌ب۸‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی ( حدود -قصاص -دیات -تعزیرات )
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌ح۵‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۸۳۰‬,‭‌ش۹‌س۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ش۹‌ح۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بزهکاری اطفال و نوجوانان
شامبیاتی ، هوشنگ ،۱۳۱۸- ؛  تهران مجد،ژوبین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭‌ش۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی ( مبانی فقهی )
مرتضوی ، فتاح ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭‌م۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر حقوق جزای عمومی
باهری ، محمد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ب۲‌ح۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بزه دیده و بزه دیده شناسی
فیلیزولا، ژینا ؛  تهران مجد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده ( موضوعی )آیین دادرسی کیفری شامل سوالات تالیفی آزمونهای کارشناسی ارشد و...
شکری ، رضا ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌ش۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول آئین دادرسی کیفری ایران
زراعت ، عباس ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭ز۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آئین استنباط در حقوق اسلامی
گودرزی ، محمود،۱۳۱۲- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵۵‬,‭‌گ۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭و۸‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سازمانها و کارگزاریهای ملل متحد و نقش آنها در ایران
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۹۵۴‬,‭و۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
شامبیاتی ، هوشنگ ،۱۳۱۸- ؛  تهران ژوبین : مجد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ش۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
متون دانشگاهی حقوق ترجمه =[waL ESCGجی سی اس ای لو]
براون ، ویلیام جان ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۶۶۳‬,‭‌ب۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شاکیان حرفه ای
فرخی ، حمیدرضا،۱۳۴۹- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭و۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭و۸‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۳ : تعهدات
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ش۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نسل سوم حقوق بشر( حقوق همبستگی )
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭و۸‌ن۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7