کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
س‍ازه‌ ه‍ا--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ه‍اوک‍ی‍ن‍گ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۴۲ - م‌mailliW nehpotS ,gnikwaH.
س‍ازه‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌ه‍ا--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
<پ‍اک‌ ن‍ی‍ت‌=پ‍اک‌ن‍ی‍ت‌>، ش‍ای‍ان‌، ۱۳۶۲-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
ح‍ب‍ی‍ب‌ پ‍ور گ‍ت‍اب‍ی‌، ک‍رم‌، ۱۳۵۶-
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
ب‍رخ‍ورداری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹-
ب‍اج‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۳-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، وح‍ی‍د،- ۱۳۶۰
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، اح‍م‍د
ب‍اس‍ل‍و، ج‍ان‌
 
ناشر:
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
ل‍وی‍ه‌، م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ : م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >بتنی با استفاده از نرم افزار< = 0002 SBATE اتبز۲۰۰۰>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران متفکران :دانشگاه هرمزگان ،مرکز خدمات سالکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل و طراحی سازه ها،مرجع جامع نرم افزار]< =0002 PASساپ = سپ >۲۰۰۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<تکنیک های = تکنیکهای < >مدلسازی = مدل سازی >، تحلیل و طراحی کامپیوتری سازه در قالب < پروژه های = پروژه های >کاربردی با استفاده از برنامه های < =EFAS-SBATE-0002PASسپ ۲۰۰۰-اتبز-ساف >
باجی ، حسن ،۱۳۵۳- ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی : متفکران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استیون هاوکینگ و نظریه او درباره عالم هستی :آشنایی با< شگفت انگیزترین = شگفت انگیزترین >دانشمند زمان
باسلو، جان ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۹۸۱‬,‭‍ه۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع کاربرد< = SSPSاس پی اس اس >در تحقیقات پیمایشی ( :تحلیل داده های کمی )
حبیب پور گتابی ، کرم ، ۱۳۵۶- ؛  تهران لویه ، متفکران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ح۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه های = سازه های >فولادی و تحلیل بار افزون )revohsuP( با استفاده از نرم افزارهای < = 0002 paSسپ ۲۰۰۰ > و< = SBATEایتبز>
نیکنام ، احمد ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۵۴۳-۴،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . اردیبهشت ، نرسیده به جمهوری ، جنب نمایشگاه ایرانیان ،نام قبلی ناشر :متفکران متفکران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ن۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<تحلیل های = تحلیلهای >مورد نیاز در بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه ها= سازه ها>
<پاک نیت =پاک نیت >، شایان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۵۴۳-۴،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . اردیبهشت ، نرسیده به جمهوری ، جنب نمایشگاه ایرانیان متفکران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌پ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع و کاربردی نرم افزار< = EFASسیف :>طراحی دالهای دو طرفه طراحی انواع پی ها( گسترده ، نواری ، منفرد)
برخورداری ، محمدعلی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ب۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک سیالات ، درس ، نکته ، تست با پاسخ تشریحی
میرمحمدی ، وحید،- ۱۳۶۰ ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌م۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک