کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ت‍رج‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
خ‍ودک‍اوی‌
خ‍وردگ‍ی‌( ص‍ن‍ای‍ع‌)
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍ازه‌ای‌ --م‍دل‌س‍ازی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ رق‍م‍ی‌--دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍ت‍رز، ت‍وم‍اس‌ ج‍ی‌.
ان‍گ‌، ت‍ام‌
م‍ک‌ل‍ئ‍ود، ی‍ان‌ ا.
پ‍اول‌، ج‍ان‌ ج‍وزف‌، ۱۹۲۵-
خ‍ان‍ا، ا .اس‌.
 
ناشر:
م‍ت‍رج‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
تهران مترجم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزار برای مدیران و مهندسین کنترل پروژه -کنترل کیفیت -اندازه گیری کار
تهران مترجم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۵‬,‭و۲‌ن۴۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدل سازی تحلیلی برای سیستمهای سازه ای :یک روش کاملا جدید با تاکید بر رفتار سازه های ساختمانی
مک لئود، یان ا. ؛  [بی جا] مترجم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌م۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
من کیستم ؟ چرا می ترسم بگویم ( روانشناسی خویشتن )
پاول ، جان جوزف ، ۱۹۲۵- ؛  [تهران ] مترجم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌خ۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی دیجیتال و ویرایش تصویر
انگ ، تام ؛  تهران مترجم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۲۶۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اکسیداسیون و خوردگی دما بالا
خانا، ا .اس . ؛  تهران مترجم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۸‬,‭‌خ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
به سوی < بهترین ها= بهترینها>
پیترز، توماس جی . ؛  مترجم   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۸‬,‭‌پ۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک