کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌، ۱۳۲۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ آرای‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌، ۱۳۲۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آرایی در تمدن اسلامی :مجموعه رسائل در زمینه خوشنویسی ، مرکب سازی ، کاغذگری ، تذهیب و تجلید .بانضمام فرهنگ واژگان نظام کتاب آرایی
مایل هروی ، نجیب ، ۱۳۲۹ - ، گردآورنده ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۱۶‬,‭آ۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک