کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍اه‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ س‍ن‍ت‍ور
س‍ن‍ت‍ور -- آم‍وزش‌
رن‍گ‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
پ‍ی‍ان‍و -- آم‍وزش‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌
ت‍ن‍ب‍ک‌ -- آم‍وزش‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ - ردی‍ف‌ - پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
 
پدیدآور:
ک‍لارک‌، م‍ری‌ ال‍ی‍زاب‍ت‌، ۱۹۱۸-
م‍ح‍م‍د رض‍ا دروی‍ش‍ی‌
پ‍ای‍ور، ف‍رام‍رز، ۱۳۱۱-
داری‍وش‌ طلای‍ی‌
داری‍وش‌ پ‍ی‍ر ن‍ی‍اک‍ان‌
پ‍ای‍ور، ف‍رام‍رز
ارش‍د ت‍ه‍م‍اس‍ب‍ی‌
دروی‍ش‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۴-
طلائ‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۳۱-
گ‍رگ‍ور، اول‍ری‍ش‌
طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ارش‍د، ۱۳۳۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -ه‍ن‍ری‌ م‍اه‍ور
م‍اه‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینمای هنری
گرگور، اولریش ؛  تهران ماهور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭آ۱‌گ۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ساده موسیقی ( پیانو :)برای کودکان و نوجوانان
کلارک ، مری الیزابت ، ۱۹۱۸- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری ماهور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۷۵۵‬,‭‌ک۸‌ت۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تمبک با همکاری حسین تهرانی [ ... و دیگران ]؛ با تجدیدنظر و کوشش حسین دهلوی %آموزش تمبک بخش تمرینها
تهران ماهور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۷۲۵‬,‭‌ت۹آ۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی نو به تئوری موسیقی ایرانی ( ردیف و سیستم مدال )
طلائی ، داریوش ، ۱۳۳۱- ؛  تهران ماهور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۴۴/۵‬,‭ط۸‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب ماهور :مجموعه مقالات موسیقی
تهران ماهور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭M‬,‭۱۸۲۰‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نگاه به غرب :بحثی در تاثیر موسیقی غرب بر موسیقی ایران
درویشی ، محمدرضا، ۱۳۳۴- ؛  تهران ماهور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭د۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
صد رنگ رنگ
طهماسبی ، ارشد، ۱۳۳۶ - ، گردآورنده ؛  [تهران ] موسسه فرهنگی -هنری ماهور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭M‬,‭۵‬,‭ط۹‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دوره ابتدایی برای سنتور
پایور، فرامرز، ۱۳۱۱- ؛  تهران موسسه فرهنگی - هنری ماهور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌س۹‌پ۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دستور سنتور
پایور، فرامرز ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری ماهور   ، ۱۳۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تصنیف های عارف
ارشد تهماسبی ؛  ماهور   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۲۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی دستگاهی ایرانی
داریوش پیر نیاکان ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری ماهور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۶۵۴‬,‭‌ت۲‌پ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ردیف میرزا عبدالله - نت نویسی آموزشی و تحلیلی
داریوش طلایی ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری ماهور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۴۶‬,‭‌م۶ ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نگاه به غرب
محمد رضا درویشی ؛  تهران هنری ماهور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۷۵۶‬,‭د۴ ‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینمای هنری
گرگور، اولریش ؛  تهران ماهور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵/۱۹۹۳/آ۱،‌گ۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک