کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ارل‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ا ارائ‍ه‌ ب‍ی‍ش‌ از ده‍ه‍ا ن‍وع‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ -م‍طاب‍ق‌ ب‍ا م‍ت‍ن‌ اص‍ل‍ی‌ ع‍رب‍ع‍ل‍ی‌ ش‍روه‌
ک‍اری‍ک‍ات‍وره‍ا و ک‍ارت‍ون‍ه‍ا--طراح‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
گ‍رام‍ر زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌ -ف‍ن‌
ب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ن‍دی‌
ن‍ق‍ش‍ه‍ای‌ ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ - رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ع‍م‍اری‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
رن‍گ‌
طراح‍ی‌ -- ف‍ن‌
ه‍ن‍ر --آل‍م‍ان‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍ط( ه‍ن‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ع‍لائ‍م‌ ت‍ج‍اری‌ ژاپ‍ن‌
گ‍راف‍ی‍ک‌
طراح‍ی‌ اس‍ب‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ادو . و . ج‍م‍س‍ت‍ی‍م‍ر
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۴۳-
ه‍ن‍رور ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ادو .و . ج‍ک‍س‍ت‍ی‍م‍ر
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ی‍اش‍ار،۱۳۵۶-
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌، گ‍ردآورن‍ده‌
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳-
ت‍ام‌ پ‍رت‍ر - س‍وگ‍و دم‍ن‌
اص‍غ‍ر ف‍ه‍ی‍م‍ی‌ ف‍ر
ه‍اس‍ه‌ گ‍اوا، س‍وم‍ی‍و،۱۹۳۹-
اوی‍س‍ی‌، ف‍رن‍وش‌،۱۳۵۴-
ب‍ادو . و ج‍ک‍س‍ت‍ی‍م‍ی‌
ادواردز، ب‍ت‍ی‌
ب‍دف‍ورد، ج‍ان‌ راب‍رت‌
پ‍ورت‍ر، ت‍ام‌
ادواردوی‍ن‍س‍ون‌ -ری‍چ‍اردلاوت‍رب‍ی‌
ج‍ک‍س‍ت‍ی‍م‍ر، ب‍ادو
ای‍ت‍ن‌، ی‍وه‍ان‍س‌،۱۹۶۷-۱۸۸۸
 
ناشر:
م‍ارل‍ی‍ک‌
ع‍ف‍اف‌: م‍ارل‍ی‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰=هزار>تست منتخب شیمی ، فیزیک ، ریاضیات ویژه داوطلبان کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ، گردآورنده ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی طراحی
چینگ ، فرانک ، ۱۹۴۳- ؛  [تهران ] مارلیک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌چ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی از تاریخ تا تکنیک
گشایش ، فرهاد، ۱۳۴۳- ؛  تهران عفاف : مارلیک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۵‬,‭‌گ۵‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد خط و روشهای طراحی
جکستیمر، بادو ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۴‬,‭‌ج۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای گرافیک :اصول و مبانی ترسیم و پرسپکتیو
بدفورد، جان رابرت ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭‌ب۴‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی نماد و نشانه
هاسه گاوا، سومیو،۱۹۳۹- ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۰۵‬,‭‍ه۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح و فرم :دوره مبانی هنرهای تجسمی در باهاوس
ایتن ، یوهانس ،۱۹۶۷-۱۸۸۸ ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌ف‍لا۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اسب
تهران مارلیک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۸۰‬,‭‌ف‍لا۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاریکاتور
قهرمانی ، یاشار،۱۳۵۶- ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۳۲۰‬,‭‌ق۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح های تزئینی
تهران مارلیک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭ط۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی باسمت راست مغز
ادواردز، بتی ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌ف‍لا۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بنیان های گرافیک :راهنمای معماران ، طراحان گرافیک و هنرمندان
پورتر، تام ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۰‬,‭‌پ۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دروس فنی معماری
اویسی ، فرنوش ،۱۳۵۴- ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭‌ف‍لا۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گرامر زبان انگلیسی
هنرور ، علیرضا ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‍ه۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بسته بندی
ادواردوینسون -ریچاردلاوتربی ؛  مارلیک   ،
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۵/۴‬,‭د۹ ‌ب ۵۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حکمت رسانه های مدرن
اصغر فهیمی فر ؛  مارلیک   ،
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۰‬,‭‌ف۸۷ ‌ح۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد رنگ و تکنیک های نقاشی
بادو .و . جکستیمر ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ج ۸ ‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد خط و روشهای طراحی
بادو . و . جمستیمر ؛  مارلیک   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۴‬,‭‌ج ۸ ‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کاربردخط و روش های طراحی
بادو . و جکستیمی ؛  مارلیک   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۸۴۵۴‬,‭‌ج ۸ ‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بنیان های گرافیک
تام پرتر - سوگو دمن ؛  مارلیک   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۰‬,‭‌پ ۹ ‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3