کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍اج‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد --م‍دی‍ری‍ت‌
رش‍د ک‍ودک‍ان‌
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌ --روس‍ت‍اه‍ا
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --ای‍ران‌
زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ال‍م‍پ‍ی‍اده‍ا( ش‍ی‍م‍ی‌)
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ --ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دی‍ری‍ن‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ -- ت‍اری‍خ‌
درد
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
ت‍ول‍ی‍د م‍ث‍ل‌
ق‍ان‍ون‌ دری‍ای‍ی‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر --اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ا، ش‍ع‍اره‍ا و غ‍ی‍ره‌
دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ -- ان‍دام‍ه‍ا --ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ف‍خ‍رطب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
آر، ج‍ی‍م‍ز
ک‍اپ‍ل‍ن‌، ف‍ران‍ک‌
ف‍ورد، س‍ن‌
آی‍وام‍ی‌، ادوارد ری‍چ‍ارد ه‍اردی‌
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ه‍رس‍ی‌، پ‍ل‌،۱۹۳۰-
م‍ه‍دوی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۲۰-
ه‍رس‍ی‌، پ‍اول‌
اس‍دی‍ان‌ ، خ‍دی‍ج‍ه‌
اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ج‍ان‍س‍ون‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌ف‍رد،م‍ی‍راح‍م‍د،۱۳۱۰-
ش‍ه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌ ۱۳۱۶-
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ع‍رف‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(م‍اج‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌(م‍اج‍د)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، (م‍اج‍د)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
م‍اج‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(م‍اج‍د)
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌( م‍اج‍د)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌(م‍اج‍د)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍س‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
آر، جیمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اعلامیه های حقوق بشر
تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
هرسی ، پل ،۱۹۳۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه چاپ و انتشارات (ماجد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‍ه۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ؛
هرسی ، پاول ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‍ه۴‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی زلزله
برگی ، خسرو ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ب۴۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
مدنی ، حسن ؛  تهران موسسه انتسارات جهاددانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌م۴‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت :اسناد و املاک
شهری ، غلامرضا ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭‌ش۹‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مکاتبات بازرگانی
ابراهیم زاده ، علیرضا ؛  تهران موسسه جهاد دانشگاهی ( ماجد)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌ف‍لا۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اولین دوازده ماه زندگی ، رشد ماه به ماه کودک شما
کاپلن ، فرانک ؛  تهران ماجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۳‬,‭‌ف‍لا۹۳۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران ،موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق دریایی :حقوق حمل و نقل دریایی کالا
آیوامی ، ادوارد ریچارد هاردی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات (ماجد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۱۸۱۹‬,‭آ۹‌ح۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درد و تدابیر پرستاری
تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RT‬,‭۶۵‬,‭د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت < بین الملل = بین الملل >
عرفانی ، محمود ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۳/۵۵‬,‭‌ع۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نوسانات فرهنگ غرب در تاریخ
هاشمی فرد،میراحمد،۱۳۱۰- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ، (ماجد)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۵۱‬,‭‌ف۲‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون زیست شناسی طبیعت و مقالات دیگر در زمینه اکولوژی عمومی و زراعی
فخرطباطبائی ، محمد ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف۳‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیزیولوژی دستگاه گوارش
فورد، سن ؛  تهران ماجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تولید مثل از دیدگاههای پزشکی و بیولوژی
جانسون ، مارتین ؛  [تهران ] ماجد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۱‬,‭‌ج۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالهای مراحل اول شش دوره المپیاد شیمی به انضمام سوالهای اولین دوره مسابقات شیمی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ...
تهران ماجد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۰۶۰/۲۴‬,‭‌ش۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و شناخت جغرافیایی منابع آبی روستاهای ایران
مهدوی ، مسعود،۱۳۲۰- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۹۲۷‬,‭‌م۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای زیستی دیرینه و حال
اسدیان ، خدیجه ؛  قم جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۷۷۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2