کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ات‍س‍وش‍ی‍ت‍ا، ک‍ون‍وس‍وک‍ی‌، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹
 
ناشر:
ش‍ب‍اوی‍ز
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نه برای لقمه ای نان :آداب بازرگانی و اخلاق مدیریت
ماتسوشیتا، کونوسوکی ، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹ ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۳۵۸۶‬,‭‌م۲‌ن۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گامی برای همسازی هدف های فردی و سازمانی
ماتسوشیتا، کونوسوکی ، ۱۸۹۴- ۱۹۸۹ ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۲‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک