کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Mathematics - Problems,exercises,etc
ج‍ب‍ر م‍ج‍رد --رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اح‍ت‍م‍الات‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ داده‌ه‍ا
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اح‍ت‍م‍الات‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
<ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍س‌= ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز>، س‍ی‍م‍ور
<ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز= ل‍ی‍پ‌ چ‍وت‍ز>، س‍ی‍م‍ور
روم‍ی‍س‍،زت‍وش‍پ‍ی‍ل‍ Lipschutz,Seymour
<ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز= ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز>، س‍ی‍م‍ور
ل‍ی‍پ‍ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ن‍وپ‍ردازان‌
ه‌ت‍س‍ج‍خ‍ McGRAW-HILL,inc
ک‍ورش‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
ن‍ش‍ردان‍ش‌ن‍دا
آذی‍ن‌رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌: آی‍ی‍ژ
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه < مجموعه ها= مجموعه ها >و مباحث مربوطه به آن
<لیپشوتز= لیپ چوتز>، سیمور ؛  تهران نشردانش ندا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‌ل۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران بهینه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل احتمالات
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته
<لیپشوتز= لیپ شوتز>، سیمور ؛  تهران کورش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها>
<لیپشوتز= لیپ شوتز>، سیمور ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
<2000=Two thousends> Solved Problems in Discrete Mathematics
رومیس،زتوشپیل Lipschutz,Seymour ؛  ن ارهت New york ه تسجخ McGRAW-HILL,inc   ، ۶۷۳۱1992
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭43‬,‭L66‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها
لیپشوتز، سیمور ؛  [تهران ] آذین رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ل۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
احتمال
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل جبر خطی
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین : آییژ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته
لیپشوتز، سیمور ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۲‬,‭‌ل۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
<لیپ شوتس = لیپشوتز>، سیمور ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک