کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌
ح‍س‍اب‍ان‌
 
پدیدآور:
پ‍اری‍اب‌، خ‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۲۴-
ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وئ‍ی‍س‌
<ل‍ی‍ت‌ ه‍ول‍د= ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د>، ل‍وئ‍ی‍س‌
ل‍ی‍ت‍ه‍ول‍د، ل‍وی‍ی‌
 
ناشر:
خ‌. پ‍اری‍اب‌،ن‍ش‍ر م‍ع‍م‍ار
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍ع‍م‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی
لیتهولد، لویی ؛  تهران موسسه نشر علوم نوین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی
لیتهولد، لوئیس ؛  تهران علم وصنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی "راهنمای "لیتهولد، شامل :۷۵۰ مسئله حل شده
پاریاب ، خلیل ،۱۳۲۴- ؛  [تهران ] خ . پاریاب ،نشر معمار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ل۹‌ح۵۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی >
<لیت هولد= لیتهولد>، لوئیس ؛  نشر معمار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ل۹ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک