کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ی‌ف‍ور، راب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍ی‌(++زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌)
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ گ‍را
 
پدیدآور:
<ل‍ی‌ ف‍ور= ل‍ی‍ف‍ور>، راب‍رت‌
ل‍ی‌ف‍ور، راب‍رت‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ن‍اق‍وس‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌، چ‍رت‍ک‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اق‍ل‍ی‍دس‌ ، خ‍راس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی باC++
لی فور، رابرت ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌م۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی توربو< = C سی >
لی فور، رابرت ؛  مشهد انتشارات اقلیدس ، خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ل۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ساختمان داده ها و الگوریتم ها
لی فور، رابرت ؛  تهران کانون نشر علوم ، چرتکه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ل۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی < شی گرا= شی گرا >باC++
<لی فور= لیفور>، رابرت ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ل۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک