کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ن‍گ‌، رون‍ال‍د دی‍وی‍د، ۱۹۲۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ن‍گ‌، رون‍ال‍د دی‍وی‍د، ۱۹۲۷-
 
ناشر:
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خویشتن از هم گسیخته :مطالعه ای وجودگرایانه در باب سلامت ذهن و جنون
لنگ ، رونالد دیوید، ۱۹۲۷- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ل۹‌خ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک