کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ف‍ران‍س‍وا، گ‍ای‌ آر.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وخ‍ت‍ن‌ --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ف‍ران‍س‍وا، گ‍ای‌ آر.
 
ناشر:
روان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های یادگیری انسان
لفرانسوا، گای آر. ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ل۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک