کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍طف‌ زم‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ل‍طف‌ زم‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی آزمون کارشناسی ارشد :استاتیک شامل تکنیک برنامه ریزی ، خلاصه و چکیده مباحث ...
لطف زمان ، محسن ، ۱۳۵۳- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ل۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک