کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ل‍ب‍اس‌ و پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍رف‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ در خ‍طر ان‍ق‍راض‌
پ‍وش‍اک‌ - ای‍ران‌
ت‍ن‌ پ‍وش‌ زن‍ان‌ در ای‍ران‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌
پ‍وش‍اک‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌( ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ )و ن‍م‍اده‍ا در ل‍ب‍اس‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ج‍وام‍ع‌ ای‍ران‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ پ‍وش‍اک‌( ل‍ب‍اس‌ )در ای‍ران‌
ال‍گ‍و س‍ازی‌ ل‍ب‍اس‌ زن‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
آی‍ی‍ن‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ ای‍ل‌ ق‍ش‍ق‍ای‍ی‌ ش‍ی‍راز
پ‍وش‍اک‌ --ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌
پ‍وش‍ش‌ و پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
پ‍ارچ‍ه‌ و پ‍ارچ‍ه‌ ب‍اف‍ی‌
ال‍ب‍س‍ه‌ و طب‍ق‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
پ‍وش‍اک‌ زن‌ در ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌
پ‍وش‍اک‌ --ای‍ران‌ --ت‍اث‍ی‍ر غ‍رب‌
س‍ب‍ک‌ پ‍وش‍ش‌ ب‍ان‍وان‌ ،م‍ه‍اج‍رت‌، س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اوه‌
آم‍ی‍خ‍ت‍ه‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌
س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ و ل‍ب‍اس‌( پ‍وش‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)
پ‍وش‍اک‌ --ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍دن‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
ش‍ری‍ع‍ت‌پ‍ن‍اه‍ی‌، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
ض‍ی‍اءپ‍ور، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۰۷-
ص‍دی‍ف‌، م‍ن‍ا
<رم‍ض‍ان‌خ‍واه‌= رم‍ض‍ان‌ خ‍واه‌>، م‍ه‍دی‍ه‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ف‍رد، س‍م‍ان‍ه‌
ح‍س‍ام‍ی‌، رع‍ن‍ا
م‍ت‍ی‍ن‌، پ‍ی‍م‍ان‌،۱۳۴۶-
رض‍ای‍ی‌، ال‍م‍ی‍را
رس‍ت‍م‍ی‍ان‌، م‍ان‍دان‍ا
س‍ه‍راب‍ی‌، م‍ه‍ن‍از
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌، ف‍اطم‍ه‌
گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ ای‍رای‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا
چ‍ی‍ت‌س‍از، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍لان‍ت‍ر، زه‍را
<ک‍دخ‍دای‍ی‌= ک‍دخ‍دائ‍ی‌>، م‍ه‍رن‍از
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
س‍م‍ت‌
ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ای‌ ک‍ش‍ور،اداره‌ ک‍ل‌ م‍وزه‌ه‍ا و ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پوشاک باستانی ایرانیان ، از کهن ترین زمان تا پایان شاهنشاهی ساسانیان
ضیاءپور، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  [تهران ] هنرهای زیبای کشور،اداره کل موزه ها و فرهنگ عامه   ، ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ض۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پوشاک هخامنشی ها و مادی ها در< تخت جمشید= تخت جمشید>
ضیاءپور، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ض۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پوشاک ایلها، چادرنشینان و روستائیان ایران بروزگار شاهنشاهی محمدرضاشاه ...
ضیاءپور، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر   ،
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ض۸۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اروپاییها و لباس ایرانیان
شریعت پناهی ، حسام الدین ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پوشاک ایرانیان " از ابتدای اسلام تا حمله مغول "
چیت ساز، محمدرضا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌چ۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پوشاک ایرانیان
متین ، پیمان ،۱۳۴۶- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌م۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پوشاک در ایران زمین (مصور)
تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌پ۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در بازار پوشاک ایرانی -اسلامی با توجه به بخش بندی بازار(مطالعه موردی :پوشاک ایرانی -اسلامی مختص بانوان در شهر تهران )
کلانتر، زهرا ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۹۶،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تبیین الگوی بالاتنه ( پیراهن و بلوز )با توجه به اندام بانوان ایرانی ( بر اساس الگوی مولر)
جهانگردی ، فاطمه ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۲۳،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی < ویژگی های = ویژگیهای >لباس اجتماعی با تاکید بر سبک زندگی ( مطالعه موردی :زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر رودسر)
<رمضان خواه = رمضان خواه >، مهدیه ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۲۹،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
امنیت و عدم امنیت < نشانه ای = نشانه ای >در لباس کنونی جامعه ایرانی ( مطالعه موردی :جوانان ۲۰-۳۵ سال شهر تهران )
<کدخدایی = کدخدائی >، مهرناز ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۳۲،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر معرفی گونه های در خطر انقراض بر جذب اکوتوریست ها( مطالعه موردی :طرح یوز روی پیراهن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل )
مدنی ، شیرین ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۹۶،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تغییرات به وجود آمده در پوشش اجتماعی زنان در تهران پس از انقلاب اسلامی تاکنون
حسامی ، رعنا ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۴۷،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل عوامل تاثیر گذار در تغییر سبک پوشش زنان شهرستان ساوه با رویکرد سرمایه فرهنگی ( مطالعه موردی منطقه ۱ ۲ شهرستان ساوه )
صدیف ، منا ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۴۸،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل رنگ ، فرم و جنس < تن پوش = تنپوش >بانوان از منظر بهداشت و سلامت
محمودی ، معصومه ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۵۱،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی باز تولید پوشاک زن در هفت پیکر نظامی گنجوی و نگارگری مکتب هرات دوره تیموری
سهرابی ، مهناز ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۵۲،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تحولات پوشش ایرانیان در گذر از نیمه دوم دوره قاجار( ۱۲۲۷-۱۳۰۴ )به دوره پهلوی اول ( ۱۳۰۴-۱۳۲۰ )با رویکرد< نشانه شناسی = نشانه شناسی >
گلچین ایرایی ، شیما ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۵۸،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیر عکاسی مد، بر جذب مشتری در صنعت پوشاک ایران
رستمیان ، ماندانا ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۶۰،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیرات متقابل آیین و فرهنگ بر ساختار و زیبایی شناسی لباس اقوام ایرانی ( لباس رقص آیینی عشایر ایل قشقایی استان فارس )
صالحی فرد، سمانه ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۶۱،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه ی لباس به عنوان بازنمودی از نظام قشربندی و طبقات اجتماعی در ده رمان فارسی ( ۵ کتاب قبل و ۵ کتاب بعد از انقلاب اسلامی ایران )
رضایی ، المیرا ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۶۳،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2