کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ل‍ب‍اس‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ب‍اس‌ و پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‍ی‌
پ‍وش‍اک‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۱۹۳-۱۳۴۴ ق‌
پ‍وش‍ش‌ و پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ل‍ب‍اس‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
پ‍وش‍اک‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍وش‍اک‌ - ای‍ران‌
پ‍وش‍اک‌ --ای‍ران‌ --ت‍اث‍ی‍ر غ‍رب‌
پ‍وش‍اک‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‌پ‍ن‍اه‍ی‌، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
ض‍ی‍اءپ‍ور، ج‍ل‍ی‍ل‌،۱۳۰۷-
گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ ای‍رای‍ی‌، ش‍ی‍م‍ا
ش‍ه‍ش‍ه‍ان‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا، ۱۳۲۷-
ش‍اپ‍ور ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
س‍ی‍د ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌
<ق‍پ‍ان‍داران‌= ق‍پ‍ان‍دار>، وج‍ی‍ه‍ه‌، ۱۳۶۲-
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
م‍ه‍ر ب‍ی‍ک‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پوشاک هخامنشی ها و مادی ها در< تخت جمشید= تخت جمشید>
ضیاءپور، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ض۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پوشاک ایلها، چادرنشینان و روستائیان ایران بروزگار شاهنشاهی محمدرضاشاه ...
ضیاءپور، جلیل ،۱۳۰۷- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و هنر   ،
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ض۸۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اروپاییها و لباس ایرانیان
شریعت پناهی ، حسام الدین ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اروپایی ها و لباس ایرانیان
سید حسام الدین شریعت پناهی ؛  نشر قومس   ،
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ش۴ ‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تحولات پوشش ایرانیان در گذر از نیمه دوم دوره قاجار( ۱۲۲۷-۱۳۰۴ )به دوره پهلوی اول ( ۱۳۰۴-۱۳۲۰ )با رویکرد< نشانه شناسی = نشانه شناسی >
گلچین ایرایی ، شیما ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۵۸،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پوشاک ایرانیان ( از باستان تا عصر حاضر)
<قپانداران = قپاندار>، وجیهه ، ۱۳۶۲- ؛  قم مهر بیکران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ق۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پوشاک دوره قاجار
شهشهانی ، سهیلا، ۱۳۲۷- ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ش۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
پوشاک در دوره ی مادها و هخامنشیان : مقاله
شاپور شهبازی ، علیرضا ؛  اهواز دانشگاه جندی شاپور   ، ۱۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک