کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ی‍اب‍ک‍ل‍و، زه‍را، ۱۳۴۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ص‍رف‍ه‌ج‍وی‍ی‌ در ان‍رژی‌
 
پدیدآور:
ق‍ی‍اب‍ک‍ل‍و، زه‍را، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک ساختمان ۴( سرمایش غیر فعال )
قیابکلو، زهرا، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۹۵۹۶۹،آدرس ناشر :تهران ، خ . حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۸۷‬,‭‌ق۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک ساختمان ۲ ( تنظیم شرایط محیطی )
قیابکلو، زهرا، ۱۳۴۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۵/۱۶۳/‌س۲،‌ق۹۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک