کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ق‍وم‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌
ل‍ب‍اس‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ روش‍ه‍ا
دول‍ت‍ه‍ای‌ ن‍وب‍ن‍ی‍اد -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍وش‍اک‌ --ای‍ران‌ --ت‍اث‍ی‍ر غ‍رب‌
ان‍ق‍لاب‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۵۶۴ - ۱۶۱۶ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍رmailliW ,eraepsekahS
ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ چ‍ن‍دم‍ل‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‌پ‍ن‍اه‍ی‌، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
س‍ن‍ج‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
ک‍لارک‌، ج‍ان‌ ای‍ن‍س‌
س‍ی‍د ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌
م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ب‍دی‍ع‌، ب‍رت‍ران‌
س‍اع‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۱۷-
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌، ۱۲۹۲-
ازغ‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۲۰-
طاه‍ری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۲۹۸-
ال‍ه‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌،۱۳۲۱-
<م‍ی‍لان‍ی‌ ف‍ر= م‍ی‍لان‍ی‌ف‍ر>، ب‍ه‍روز، ۱۳۱۱-
دی‍وب‌، اس‌.س‍ی‌.
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ق‍وم‍س‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناختی از کمدیها و تراژدیهای شکسپیر
پازارگادی ، علاءالدین ، ۱۲۹۲- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۲۳‬,‭‌ش۸‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه
ابطحی ، حسین ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی روشها
ابطحی ، حسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰/۶‬,‭‌ف‍لا۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تاریخ اجتماعی ایران
شعبانی ، رضا، ۱۳۱۷- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ش۷‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توسعه سیاسی
بدیع ، برتران ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۵۹‬,‭‌ب۴‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ < اندیشه های = اندیشه های >سیاسی در غرب
طاهری ، ابوالقاسم ، ۱۲۹۸- ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۸۱‬,‭ط۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سیری در :نظریه های انقلاب
ملکوتیان ، مصطفی ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۹۱‬,‭‌م۷‌س۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نوسازی و توسعه در جستجوی قالبهای فکری بدیل
دیوب ، اس .سی . ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭د۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کارتلهای چندملیتی و توسعه نیافتگی
الهی ، همایون ،۱۳۲۱- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۶۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم
الهی ، همایون ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۳۵۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کمک خارجی و توسعه نیافتگی
الهی ، همایون ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۶۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اروپاییها و لباس ایرانیان
شریعت پناهی ، حسام الدین ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی جغرافیای جمعیت
کلارک ، جان اینس ؛  تهران قومس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۹۵۱‬,‭‌ک۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روابط خارجی ایران ( دولت دست نشانده )۱۳۵۷- ۱۳۲۰
ازغندی ، علیرضا، ۱۳۲۰- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >کودکان و نوجوانان استثنایی
<میلانی فر= میلانی فر>، بهروز، ۱۳۱۱- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اروپایی ها و لباس ایرانیان
سید حسام الدین شریعت پناهی ؛  نشر قومس   ،
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ش۴ ‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی - سیاسی جهان سوم :سیاست ، قدرت و نابرابری
ساعی ، احمد، ۱۳۱۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌س۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<روش شناسی = روش شناسی >در علم سیاست و روابط بین الملل با بهره گیری و معرفی نرم افزار< = SSPSاس پی اس اس >
سنجابی ، علیرضا ؛  تهران قومس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۷۱‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک