کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ق‍ق‍ن‍وس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍رون‌ وس‍طی‌
ق‍ص‍اص‌--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-ای‍ران‌
گ‍واه‍ی‌ و گ‍واه‍ان‌(ف‍ق‍ه‌)
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌، ۵۵۸- ۳۳۰ ق‌ .م‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ق‍ض‍اوت‌ - ای‍ران‌
ح‍س‍اب‍ان‌
دس‍ت‍ور م‍وق‍ت‌(آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌)
ح‍دود(ف‍ق‍ه‌)
دی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دزدی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ش‍روط ب‍اطل‌(ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ق‍ت‍ل‌ ع‍م‍د --دع‍اوی‌
وص‍ی‍ت‌--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍اب‍دی‍ان‌،م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۶-
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۳-
ادری‍س‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د
ق‍اس‍م‍ی‌ ح‍ام‍د، ع‍ب‍اس‌
گ‍ول‍وم‍ب‍وک‌، س‍وزان‌
ن‍اردو، دان‌،۱۹۴۷-
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
م‍ح‍م‍دزاده‌ اص‍ل‌،ح‍ی‍در
وی‍زه‌ه‍وف‍ر، ی‍وزف‌
ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌ چ‍ارل‍ز،۱۹۰۷-م‌
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد ا.
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ق‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌
م‍ن‍ص‍وری‌،ق‍ق‍ن‍وس‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان ( از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد)
ویزه هوفر، یوزف ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭و۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رشد جنسیت
گولومبوک ، سوزان ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌گ۹ر۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلیات سعدی :براساس چاپ محمدعلی فروغی و مقابله با چند نسخه معتبر دیگر همراه با معانی اشعار عربی ، کشف الابیات گلستان و بوستان ، فهرست غزلیات و قصاید و قطعات و فهرست لغات
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱ ؟ق ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۰۰‬,‭‌س۷‌ک۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی :کتاب عام
سیلورمن ، ریچارد ا. ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹‌ح۴۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش کلیات ( حقوق جزای عمومی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭آ۶ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در آیینه آراء دیوان عالی کشور( قتل عمد)
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۰۵۲‬,‭‌ب۲‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
وصیت در حقوق مدنی ایران
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران دانشگاه تهران : ققنوس   ، ۱۳۷۶-۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۷۸۵‬,‭‌ک۲و۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش دیات
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭آ۶ز۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش حدود
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭آ۶ز۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش قصاص (جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭آ۶ز۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
داوری در حقوق ایران
محمدزاده اصل ،حیدر ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌م۳د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شروط باطل و تاثیر آن در عقد
عابدیان ،میرحسین ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۶۸‬,‭‌ع۲‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دستور موقت
ادریسیان ، محمدرضا ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۹۲۴‬,‭‌ف‍لا۴د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل حقوقی شهادت در مذهب امامیه
قاسمی حامد، عباس ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵/۴‬,‭‌ق۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام
صبری ، نورمحمد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ص۲‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جامعه شناسی
تهران منصوری ،ققنوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲‬,‭‌م۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۳-۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭ز۴‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
امپراتوری ایران
ناردو، دان ،۱۹۴۷- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی
کاپلستون ، فردریک چارلز،۱۹۰۷-م ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲۱‬,‭‌ک۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی
تهران ققنوس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۳۹‬,‭ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5