کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌ --ای‍ران‌ --ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌ --خ‍دم‍ات‌
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌ --ای‍ران‌ --وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ ده‌ آب‍ادی‌ ، اح‍م‍د
<رای‍ج‍ی‍ان‌ اص‍ل‍ی‌= رای‍ج‍ی‍ان‌اص‍ل‍ی‌>، م‍ه‍رداد
ف‍ی‍ل‍ی‍زولا، ژی‍ن‍ا
رای‍ج‍ی‍ان‌اص‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
دادگ‍س‍ت‍ر
خ‍ط س‍وم‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزه دیده و بزه دیده شناسی
فیلیزولا، ژینا ؛  تهران مجد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بزه دیده در فرایند کیفری
رایجیان اصلی ، مهرداد ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۳۸‬,‭ر۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبران خسارت < بزه دیده = بزه دیده ( >به هزینه دولت و نهادهای عمومی )
حاجی ده آبادی ، احمد ؛  تهران سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ح۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<بزه دیده شناسی = بزه دیده شناسی >حمایتی
<رایجیان اصلی = رایجیان اصلی >، مهرداد ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۳۸‬,‭ر۲‌ب۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک