کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رارداده‍ا -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رارداده‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ق‍رارداده‍ا--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌،۱۳۲۳-
ادی‍ان‍ی‌،< س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌= س‍ی‍دع‍ل‍ی‌>، ۱۳۳۸-
<ذاک‍ری‌ ن‍ی‍ا= ذاک‍ری‌ن‍ی‍ا>، ح‍ان‍ی‍ه‌، ۱۳۶۴-
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۳-
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ع‍ص‍رح‍ق‍وق‌
ع‍ص‍ر ح‍ق‍وق‌
دادگ‍س‍ت‍ر
م‍ج‍د
ان‍ت‍ش‍ار: ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] انتشار: بهمن برنا   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲‌ح۷۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران عصر حقوق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آئین تنظیم قراردادها:به همراه نمونه قراردادها و شرایط عمومی پیمان
کشاورز، بهمن ،۱۳۲۳- ؛  تهران عصرحقوق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ک۵آ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ش۹‌ح۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ۳ : تعهدات
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ش۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران انتشار: بهمن برنا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز
<ذاکری نیا= ذاکری نیا>، حانیه ، ۱۳۶۴- ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۵‬,‭ذ۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و قراردادهای نفت و گاز
ادیانی ،< سید علی = سیدعلی >، ۱۳۳۸- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۹۱۵‬,‭‌ف‍لا۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک