کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رآن‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
ق‍رآن‌ --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
ق‍رآن‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۵-
م‍ب‍ش‍ری‌ ری‍زی‌، ع‍ب‍اس‌
ق‍اس‍م‍ی‍ان‌ دس‍ت‍ج‍ردی‌، داری‍وش‌،۱۳۳۹ -وی‍راس‍ت‍ار
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰
<ن‍ق‍ی‌ پ‍ورف‍ر= ن‍ق‍ی‌ پ‍ور ف‍ر>، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
ده‍ق‍ان‌، اک‍ب‍ر،۱۳۴۵-
ف‍ولادون‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۲۹۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
س‍رآم‍د ک‍اوش‌
ع‍ق‍ی‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌، س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ال‍س‍ت‌ ف‍ردا
ه‍ج‍رت‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ درس‍ه‍ای‍ی‌ از ق‍رآن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت اسلامی و< الگوهای = الگو های >آن ( ۱)
<نقی پورفر= نقی پور فر>، ولی الله ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۹‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قرآن در اسلام
طباطبائی ، محمدحسین ، ۱۲۸۱- ۱۳۶۰ ؛  قم هجرت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۵/۴‬,‭ط۲‌ق۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هزار و یک نکته از قرآن کریم
دهقان ، اکبر،۱۳۴۵- ؛  تهران مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۵/۴‬,‭د۹‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر موضوعی < قرآن = قران >کریم برگرفته از تفسیر نمونه
مکارم شیرازی ، ناصر،۱۳۰۵- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸/۴‬,‭‌م۷‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حکمت هایی از قرآن حکیم ۲۸۸۰ آیه از ۶۲۳۶ آیات کل قرآن
قاسمیان دستجردی ، داریوش ،۱۳۳۹ -ویراستار ؛  تهران سرآمد کاوش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۵/۳‬,‭‌ق۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش مطالعه و شناخت قرآن
مبشری ریزی ، عباس ؛  تهران عقیل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۵/۴‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<قرآن شناسی = قرآن شناسی >
فولادوند، محمدمهدی ، ۱۲۹۹ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری ، سینمایی الست فردا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۵‬,‭‌ف۹‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک