کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌-- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌-- ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زائ‍ی‌ -- ای‍ران‌
دی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
دزدی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا--ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌--ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍ک‍ری‌، رض‍ا
ول‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍دص‍ال‍ح‌،۱۳۱۵-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۸-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌،۱۳۱۶-
ق‍اس‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌ ،ای‍رج‌،۱۳۱۶-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌ ۱۳۱۶-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۴-
ن‍ورب‍ه‍ا، رض‍ا، ۱۳۲۴-
پ‍ی‍م‍ان‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌،۱۳۰۲-
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌،م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌،اداره‌ ک‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ن‍ش‍ر م‍ه‍اج‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌: ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ن‍ش‍رم‍ی‍زان‌
دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ی‍زان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
خ‍ورش‍ی‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍ی‍زان‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
جرائم علیه اموال و مالکیت :کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت ، صدور چک پرداخت نشدنی
میرمحمد صادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشرمیزان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
اردبیلی ، محمدعلی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی ( ۱-۲-۳)
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به قانون مجازات اسلامی ( ۱۳۷۵-۱۳۷۰ ) همراه با چند مقاله حقوقی دیگر
نوربها، رضا، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ن۹‌ن۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون مجازات اسلامی :بخش کلیات ( حقوق جزای عمومی )
زراعت ، عباس ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳‬,‭آ۶ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی :حدود - قصاص - دیات ، تعزیرات ( مجازات های بازدارنده )مصوب دوم خرداد۱۳۷۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳۷۵‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران ،موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جرایم مطبوعاتی :بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان
شیخ الاسلامی ، عباس ،۱۳۴۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۰۰‬,‭‌ش۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ،ایرج ،۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی :شامل کلیه قوانین و مقررات ...وسایر قوانین مربوطه با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مشتمل بر :جرایم علیه امنیت داخلی کشور
پیمانی ، ضیاءالدین ،۱۳۰۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌پ۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
قاسمی ، ناصر ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۹۶۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین جزائی شامل :قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور قانون تعیین موارد تجزیه نظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دفتر حقوقی میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی :جرائم علیه تمامیت جسمانی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی
گلدوزیان ، ایرج ،۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشاراتی جهاددانشگاهی : میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی ( حدود -قصاص -دیات -تعزیرات )
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌ح۵‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آیین دادرسی کیفری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ،معاونت پژوهش ،اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۴۶‬,‭ر۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهایی در حقوق کیفری
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KHM‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ( دکترین و رویه کیفری ایران )
شکری ، رضا ؛  تهران نشر مهاجر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌ق۲‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام
صبری ، نورمحمد ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ص۲‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی :شامل کلیه سرفصلهای واحدهای درسی ...
ولیدی ، محمدصالح ،۱۳۱۵- ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭و۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3