کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ --ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍وش‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۲-
ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۸-
دوس‍ت‍دار، م‍طل‍ب‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
رای‍زن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی
بوشهری ، جعفر، ۱۳۰۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۱۶۵‬,‭‌ب۸۶‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرایم مطبوعاتی :بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان
شیخ الاسلامی ، عباس ،۱۳۴۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۰۰‬,‭‌ش۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون مطبوعات طی صد سال درایران
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران رایزن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۰۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون مطبوعات
دوستدار، مطلب ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۰۰‬,‭د۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک