کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ان‍ع‍ی‌ راد، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۳۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- ای‍ران‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍ان‍ع‍ی‌ راد، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۳۴-
<ق‍ان‍ع‍ی‌ راد= ق‍ان‍ع‍ی‌راد>، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۳۴-
ق‍ان‍ع‍ی‌ راد، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۳۴ - ۱۳۹۷
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍دی‍ن‍ه‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران ( دوره اسلامی " )اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی "
قانعی راد، سید محمدامین ، ۱۳۳۴- ؛  تهران موسسه انتشارات مدینه ، مرکز پژوهش و نشر فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ق۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شبکه سیاستی علم و فناوری :نظریه ها، تجربیات و مدل مفهومی
<قانعی راد= قانعی راد>، سید محمدامین ، ۱۳۳۴- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۷‬,‭‌ق۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیمایش علم و جامعه :تجربیات جهانی و اجرای نسخه ایرانی
قانعی راد، سید محمدامین ، ۱۳۳۴ - ۱۳۹۷ ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ق۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک