کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍اس‍م‍ی‌، ج‍واد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍رازن‍ام‍ه‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ا ب‍ه‌ روش‌< = SISPOT/AEDدی‌ ای‌ ای‌ / ت‍اپ‍س‍ی‍س‌( >م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ب‍ان‍ک‍ه‍ای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ای‍ران‌)
 
پدیدآور:
ب‍ک‍ار، ع‍ث‍م‍ان‌
ق‍اس‍م‍ی‌، ج‍واد
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد مدیریت ترازنامه بانکها به روش < = SISPOT/AEDدی ای ای / تاپسیس ( >مطالعه موردی بانکهای خصوصی ایران )
قاسمی ، جواد ؛  تهران ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۴،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<طبقه بندی = طبقه بندی >علوم از نظر حکمای مسلمان
بکار، عثمان ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۱‬,‭‌ب۸ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک