کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا و ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ه‍رج‍وی‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۱۹ -- - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ک‍وروس‍اوا، آک‍ی‍را، ۱۹۱۰-
ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷-
ون‍درس‌، وی‍م‌، ۱۹۴۵-
رای‌، س‍ات‍ی‍اج‍ی‍ت‌، ۱۹۲۲- ۱۹۹۲
ب‍رگ‍م‍ن‌، ای‍ن‍گ‍م‍ار، ۱۹۱۸-
اب‍روی‍ن‌، راب‍رت‌،۱۹۴۰-
م‍ه‍رج‍وی‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۱۹-
گ‍س‍ن‍ر، راب‍رت‌، ۱۹۰۷-
م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۸-
ب‍رم‍ن‌، راب‍رت‌ک‌
م‍ح‍م‍ود، اح‍م‍د، ۱۳۱۰-
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
ف‍ل‍ی‍ن‍ی‌، ف‍دری‍ک‍و، ۱۹۲۰- ۱۹۹۳
زراع‍ت‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ه‍رج‍وئ‍ی‌، داری‍وش‌، ۱۳۱۹-
ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷-
 
ناشر:
ت‍ی‍راژه‌: ع‍ل‍م‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌
روش‍ن‍گ‍ران‌
روزن‍ه‌ ک‍ار
ب‍رگ‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دن‍ی‍ای‌ م‍ادر
ن‍اه‍ی‍د
ف‍ی‍ل‍م‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍م‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ای‍ث‍ارگ‍ران‌
ن‍ش‍ر ن‍ج‍وا
م‍ع‍ی‍ن‌
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تخم مار :فیلمنامه
برگمن ، اینگمار، ۱۹۱۸- ؛  تهران دنیای مادر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بچه های آسمان :فیلمنامه به همراه گفتگو
مجیدی ، مجید، ۱۳۳۸- ؛  تهران کانون فرهنگی ، علمی و هنری ایثارگران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پاریس تگزاس
وندرس ، ویم ، ۱۹۴۵- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌پ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرده ی نئی :فیلمنامه
بیضائی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌پ۴۱۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پاتر پانچالی
رای ، ساتیاجیت ، ۱۹۲۲- ۱۹۹۲ ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌پ۱۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آقای هالو( فیلمنامه )
مهرجوئی ، داریوش ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] نشر نجوا   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌م۹آ۷‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشوب
کوروساوا، آکیرا، ۱۹۱۰- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آوازهای ننه آرسو[ :فیلمنامه ]
بیضایی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭آ۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تصویر متحرک :راهنمای سواد سینمایی
گسنر، رابرت ، ۱۹۰۷- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۴۴‬,‭‌گ۵‌ت۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نظریه و نقادی فیلم برای تماشاگران
ابروین ، رابرت ،۱۹۴۰- ؛  تهران بنیاد سینمایی فارابی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار داریوش مهرجویی
زراعتی ، ناصر، ۱۳۳۰ - ، گردآورنده ؛  تهران ناهید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭‌م۹ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جاده [ فیلمنامه ]
فلینی ، فدریکو، ۱۹۲۰- ۱۹۹۳ ؛  تهران روزنه کار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ج۱۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قصه های میر کفن پوش ( فیلمنامه )
بیضائی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ق۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هفت سامورایی :فیلمنامه
کوروساوا، آکیرا، ۱۹۱۰- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‍ه۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات و سینما
امینی ، احمد، گردآورنده ؛  تهران فیلم   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۳‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فیلم در فیلم [ فیلمنامه ]
بیضایی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ف۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روند فیلمنامه نویسی
برمن ، رابرت ک ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۶‬,‭‌ب۴ر۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اجاره نشینها( فیلمنامه )
مهرجویی ، داریوش ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] تیراژه : علمی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دو فیلمنامه :برای سینما
محمود، احمد، ۱۳۱۰- ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭آ۱‌م۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عیار تنها[ فیلمنامه ]
بیضایی ، بهرام ، ۱۳۱۷- ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ع۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3