کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار ادوب‍ی‌ آف‍ت‍ر اف‍ک‍ت‍ز
ع‍ک‍اس‍ی‌-دورب‍ی‍ن‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ن‍ی‌- ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌- ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ - ن‍ورپ‍ردازی‌ - روش‍ن‍ای‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا - دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا - ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- طراح‍ی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ -- ج‍ل‍وه‍ای‌ وی‍ژه‌
س‍ی‍ن‍م‍ا-ن‍ورپ‍ردازی‌
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ -- ن‍ورپ‍ردازی‌
ف‍ی‍ل‍م‌ب‍رداری‌
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ -- ت‍م‍ه‍ی‍ده‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌ ت‍ل‍وی‍زی‍ون‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ارف‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
ه‍پ‍ه‌، ب‍رن‍ارد
وی‍ل‍ک‍ی‌، ب‍رن‍ارد
ب‍ی‍ور، ف‍ران‍ک‌ ی‍وج‍ی‍ن‌
م‍ارن‍ر، ت‍رن‍س‌ س‍ن‍ت‌ ج‍ان‌
رای‍م‍ون‍دو س‍وت‍و، م‍اری‍و
ف‍ی‍ل‍دی‍ن‍گ‌، ری‍م‍ون‍د
س‍وزان‌ ه‍ی‍وارد
ج‍رال‍د م‍ی‍ل‍رس‍ون‌
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳-
م‍ال‍ک‍ی‍ه‌ وی‍چ‌ ،ک‍ری‍س‌
ع‍ال‍م‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۲۴-
س‍ع‍ی‍دی‌پ‍ور، ف‍رش‍ت‍ه‌
ج‍ون‍ز، پ‍ی‍ت‍ر
ل‍وی‍ان‌، داود، م‍ت‍رج‍م‌
س‍ی‍ن‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍اک‍ر
ل‍ی‍پ‍ت‍ون‌، ل‍ئ‍ون‍ارد
زت‍ل‌، ه‍رب‍رت‌
ه‍ارل‍ن‌، رود
م‍ی‍ل‍رس‍ون‌، ج‍رال‍د
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌
م‍ارل‍ی‍ک‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
ع‍ف‍اف‌
ب‍رگ‌
س‍روش‌
ان‍ج‍م‍ن‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ج‍وان‍ان‌ ای‍ران‌
ب‍ی‍ژن‌ اش‍ت‍ری‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ه‍زاره‌ س‍وم‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ه‍رت‍اب‌
ن‍اق‍وس‌
ن‍ش‍ر س‍اق‍ی‌
پ‍وی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک سینما
هپه ، برنارد ؛  [تهران ] انجمن سینمای جوانان ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۲‬,‭‍ه۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تمهیدات سینمائی
عالمی ، اکبر، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭‌ع۲‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دوربین های فیلمبرداری
رایموندو سوتو، ماریو ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۸۰‬,‭ر۲د۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیلمسازی سوپر ۸
لیپتون ، لئونارد ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۱‬,‭‌ل۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سینمائی :انگلیسی - فارسی
لویان ، داود، مترجم ؛  تهران پویش   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۴۷‬,‭‌ل۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک نورپردازی در تلویزیون و سینما
میلرسون ، جرالد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۱‬,‭‌م۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک فیلمبرداری جلوه های ویژه
فیلدینگ ، ریموند ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭‌ف۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های فیلم
بیور، فرانک یوجین ؛  بیژن اشتری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۴۷‬,‭‌ب۹‌ف۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختن جلوه های ویژه تصویری برای فیلم و تلویزیون
ویلکی ، برنارد ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭و۹‌س۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نورپردازی در سینما
مالکیه ویچ ،کریس ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۱‬,‭‌م۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عناصر سینما
شارف ، استفان ؛  تهران بنیاد سینمایی فارابی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ش۲‌ع۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
متد تصویرگری در تلویزیون
جونز، پیتر ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭‌ج۹‌م۲‬,‭۸۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت نمایشی تئاتر - سینما
گشایش ، فرهاد، ۱۳۴۳- ؛  [تهران ] عفاف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۹‬,‭‌ف۲‌گ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مصور ساخت جلوه های ویژه با =[ stceffE retfA ebodA ادوبی افتر افکتز]
هارلن ، رود ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭‍ه۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک در عنوان بندی فیلم
سعیدی پور، فرشته ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭‌س۷‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های تصویر برداری
جرالد میلرسون ؛  نشر ساقی   ،
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۲‬,‭‌م ۹ ‌ت۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی
سوزان هیوارد ؛  هزاره سوم   ،
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳‬,‭‌ه۹ ‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کوچک نور پردازی
سین ویلیام تاکر ؛  مهرتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۱‬,‭‌ت۲ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی صحنه در فیلم
مارنر، ترنس سنت جان ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹/۱۹۹۵/ط۴،‌م۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
صدا، دوربین ، حرکت
زتل ، هربرت ؛  تهران bتلفن ناشر :۶۶۴۰۹۸۷۷-95505966 ،آدرس ناشر :خ . ۱۲ فروردین . نبش بن بست افشین . پ ۱۸۴ مارلیک   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۰‬,‭ز۲‌ص۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک