کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
وی‍دئ‍و -- ای‍ران‌
ف‍ی‍ل‍م‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ج‍ای‍زه‌ه‍ا
ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌
دان‍ش‍ف‍ر، ب‍ه‍روز، ۱۳۲۳-
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌، ۱۳۲۸-
ص‍اب‍ری‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
اش‍ت‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۴۳-
دان‍ش‍ف‍ر، ب‍ه‍روز،۱۳۲۳-
 
ناشر:
روزن‍ه‌ ک‍ار
ن‍گ‍اه‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍ی‍دا
م‍وزه‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌: ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌
گ‍ل‍ری‍ز: ن‍ش‍ر آوی‍ژه‌
م‍وزه‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌. ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌
روزن‍ه‌ک‍ار
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فیلمهای سینمای ایران
امید، جمال ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جهانی فیلم
دانشفر، بهروز،۱۳۲۳- ؛  [تهران ] روزنه کار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭د۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جهانی فیلم ۱۹۹۷- ۱۹۹۰
دانشفر، بهروز، ۱۳۲۳- ؛  تهران گلریز: نشر آویژه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭د۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( ۱۳۵۸-۱۳۶۵)
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( فیلم شناسی سینمای ایران )۱۳۴۰- ۱۳۰۹
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( :فیلم شناسی سینمای ایران ( )۱۳۴۶-۱۳۴۱)
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( فیلم شناسی سینمای ایران )۱۳۷۲- ۱۳۷۰
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کارگردانان سینمای معاصر امریکا
اشتری ، بیژن ، ۱۳۴۳- ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ف‍لا۵۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
صد فیلم تاریخ سینمای ایران
امینی ، احمد ؛  شیدا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭آ۱‌ف‍لا۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فیلمهای سینمای ایران
امید، جمال ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
[بیست و پنج ]سال سینمای ایران :ویدئو و رسانه های تصویری
تهران موزه سینمای ایران : بنیاد سینمایی فارابی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۴۵‬,‭۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیست و پنج سال سینمای ایران :جوایز و حضور بین المللی
اطبایی ، محمد ؛  تهران موزه سینمای ایران . بنیاد سینمایی فارابی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۵/۱۹۹۳/‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیست و پنج سال سینمای ایران :فیلم های سینمایی
صابری ، ایرج ، ۱۳۱۸ - ، گردآورنده ؛  تهران موزه سینمای ایران . بنیاد سینمایی فارابی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸،/آ۱،‌ص۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیست و پنج سال سینمای ایران :فیلم های سینمایی
صابری ، ایرج ، ۱۳۱۸ - ، گردآورنده ؛  تهران موزه سینمای ایران . بنیاد سینمایی فارابی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸،/آ۱،‌ص۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جهانی فیلم
دانشفر، بهروز،۱۳۲۳- ؛  تهران روزنه کار   ، -۱۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭د۲‌ف۱۳۰۰۴ ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک