کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ی‍زی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ن‍س‍ب‍ی‍ت‌( ف‍ی‍زی‍ک‌)
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ج‍رم‌( ف‍ی‍زی‍ک‌ -- )ان‍ت‍ق‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ن‍ظری‍ه‌ م‍ل‍ک‍ول‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍وک‍ی‌، ف‍ردری‍ک‌،۱۹۲۳-
ک‍ارن‍اپ‌، رودل‍ف‌،۱۹۷۰-۱۸۹۱
رزن‍ی‍ک‌، راب‍رت‌، ۱۹۲۳-
<ک‍ری‍زی‍گ‌= ک‍روی‍ت‌س‍ی‍گ‌ >، اروی‍ن‌
گ‍ای‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍زر
ع‍ل‍ی‍زاده‌، س‍ی‍ام‍ک‌، گ‍ردآورن‍ده‌
س‍ی‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ وس‍ت‍ون‌، ۱۸۹۸-
زه‍ره‌ون‍د، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۷-
ی‍ان‍گ‌، ه‍ی‍ی‍و
ه‍ال‍پ‍رن‌، آل‍وی‍ن‌
<ک‍ری‍زی‍گ‌=ک‍روی‍ت‌س‍ی‍گ‌>، اروی‍ن‌
<ارف‍ک‍ن‌= آرف‍ک‍ن‌>، ج‍ورج‌ ب‍راون‌، ۱۹۲۲-
ت‍ری‍ب‍ال‌، راب‍رت‌ ای‍وال‍د،۱۹۱۵-----
گ‍ان‍ی‍ر، ج‍ی‍م‍ز .ر.
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د، ۱۹۱۶-
س‍رز، ف‍ران‍س‍ی‍س‌
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د،۱۹۱۶-
 
ناشر:
م‍ارل‍ی‍ک‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ارگ‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌، م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌؛ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
اس‍ت‍اد
دان‍ش‍ج‍و
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
تقارن در مولکولها و بلورها :سوالهای چهار گزینه ای و تشریحی
آقابزرگ ، حسین ، ۱۳۲۷- ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم ، مرکز فرهنگی انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۶۱‬,‭آ۷‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰=هزار>تست منتخب شیمی ، فیزیک ، ریاضیات ویژه داوطلبان کنکور هنر
علیزاده ، سیامک ، گردآورنده ؛  تهران مارلیک   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فلسفه علم ( مبانی فلسفی فیزیک )
کارناپ ، رودلف ،۱۹۷۰-۱۸۹۱ ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶‬,‭‌ک۲‌م۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فیزیک دانشگاهی فرانسیس سرز، مارک زیمانسکی و هیویانگ
گانیر، جیمز .ر. ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س۹ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل انتخابی فیزیک
هالیدی ، دیوید، ۱۹۱۶- ؛  [تهران ] مبتکران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۸۷۲۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنما و تشریح مسائل فیزیک دانشگاهی
سرز، فرانسیس ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س۹‌ت۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل فیزیک هالیدی
زهره وند، حمید، ۱۳۵۰ - ، گردآورنده و مترجم ؛  همدان دانشجو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۸۷۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالپرن ، آلوین ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲‬,‭‍ه۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
سیرز، فرانسیس وستون ، ۱۸۹۸- ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌س۹‌ف۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک دانشگاهی
یانگ ، هییو ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ی۱۸‌ف۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فیزیک دانشگاهی
گاینز، جیمزر ؛  [تهران ] نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌گ۲ر۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید،۱۹۱۶- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید،۱۹۱۶- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک
هالیدی ، دیوید، ۱۹۱۶- ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک :برای رشته های فنی
بیوکی ، فردریک ،۱۹۲۳- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۳‬,‭‌ب۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >ریاضی در فیزیک
<ارفکن = آرفکن >، جورج براون ، ۱۹۲۲- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱-۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭آ۳۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
<کریزیگ = کرویت سیگ >، اروین ؛  تهران ارگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی پیشرفته
<کریزیگ =کرویت سیگ >، اروین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نسبیت خاص
رزنیک ، رابرت ، ۱۹۲۳- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳/۵۵‬,‭ر۴آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
عملیات انتقال جرم
تریبال ، رابرت ایوالد،۱۹۱۵----- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ؛ مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲-----
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۸‬,‭‌ج۴‌ت۴‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6