کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍اض‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- غ‍زن‍وی‍ان‌،۵۸۲-۳۵۱ ق‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍اض‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،۴۷۰-۳۸۵ ق‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ ؛ دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیهقی
بیهقی ، محمد بن حسین ،۴۷۰-۳۸۵ ق ؛  [تهران ] نشر علم ؛ دنیای کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۹۱‬,‭‌ب۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اسلام
فیاض ، علی اکبر، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ف۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اسلام
فیاض ، علی اکبر، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ف۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اسلام
فیاض ، علی اکبر، ۱۲۷۷- ۱۳۵۰ ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ف۹‌ت۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک