کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ک‍ر روز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍ف‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ن‍ی‍چ‍ه‌، ف‍ری‍دری‍ش‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌، ۱۸۴۴- ۱۹۰۰ mlehliW hcirdeirF ,ehcszteiN -- . س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ه‍ن‍دی‌
ارس‍طو، ۳۸۴- ۳۲۲ ؟ق‌ .م‌ seletotsirA -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اس‍اطی‍ر آش‍وری‌ و ب‍اب‍ل‍ی‌
اس‍طوره‌
س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ آم‍ری‍ک‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ --دی‍ن‌ و اس‍اطی‍ر
دای‍ره‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ -- ژاپ‍ن‌
ب‍ارک‍ل‍ی‌، ج‍ورج‌، ۱۶۸۵ - ۱۷۵۳ egroeG ,yelekreB -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ ق‌ .دی‍وان‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۷۲۴ - ۱۸۰۴leunammI ,tnaK
آف‍ری‍ن‍ش‌( م‍ان‍وی‍ت‌)
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‌-ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ ت‍رک‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ر چ‍ا ال‍ی‍اده‌
ن‍ی‍چ‍ه‌، ف‍ری‍دری‍ش‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌، ۱۸۴۴- ۱۹۰۰
گ‍ری‌
ب‍ه‍ار، م‍ه‍رداد، ۱۳۰۸- ۱۳۷۳
ی‍ث‍رب‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۲۱ - ، ش‍ارح‌
ف‍ردری‍ک‌ ن‍ی‍چ‍ه‌
ان‍ص‍اف‌پ‍ور، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۶-
گ‍ات‍ری‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ک‍ی‍ت‌ چ‍ی‍م‍ب‍رز،۱۹۰۶-
ژ . وی‍و
ش‍ان‍و، ت‍رس‍ی‍لا گ‍ات‍ت‍و
ع‍ل‍وی‌، طاه‍ره‌
ژی‍ران‌، ف‍ل‍ی‍ک‍س‌
راس‌،س‍ر وی‍ل‍ی‍ام‌ دی‍وی‍د
زن‍گ‍ی‌آب‍ادی‌، رض‍ا
دن‍س‍ی‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
<ه‍ارت‍ن‍اک‌= ه‍ارت‌ ن‍اک‌>، ی‍وس‍ت‍وس‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۳۳-
ف‌ . ژی‍ران‌ - گ‌ . لاک‍وئ‍ه‌ - ل‌ . دلاپ‍ورت‌
ل‍ی‍ل‍ران‍ک‌، پ‍ل‌، ۱۹۵۵-
 
ناشر:
ف‍ک‍ر روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره ی آفرینش در آیین مانی
اسماعیل پور، ابوالقاسم ، ۱۳۳۳- ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BT‬,‭۱۴۱۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تبار و زبان مردم آذربایجان
انصاف پور، غلامرضا ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PL‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۸‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
از بامداد نقره و خاکستر( شعرهای سال های ۶۵ تا۶۸)
حقوقی ، محمد، ۱۳۱۶- ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۲۲‬,‭‌ق۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آب طربناک :تحلیل موضوعی دیوان حافظ
یثربی ، یحیی ، ۱۳۲۱ - ، شارح ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۵‬,‭‌ی۲آ۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نظریه معرفت در فلسفه کانت
<هارتناک = هارت ناک >، یوستوس ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭B‬,‭۲۷۹۹‬,‭‌ش۹‍ه۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اساطیر آشور و بابل
ژیران ، فلیکس ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۶۲۰‬,‭ژ۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قصه ها و افسانه های هند
گری ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۹۰‬,‭‍ه۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آنک انسان
نیچه ، فریدریش ویلهلم ، ۱۸۴۴- ۱۹۰۰ ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۳۳۱۶‬,‭آ۳۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جستاری چند در فرهنگ ایران
بهار، مهرداد، ۱۳۰۸- ۱۳۷۳ ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ب۸۷‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زن در باد
علوی ، طاهره ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭‌ل۸۴۳ز۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سفر به سمتی دیگر
زنگی آبادی ، رضا ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۷۶‬,‭‌ن۸۶‌س۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
امپدکلس :تاریخ و زندگی دیدگاههای فلسفی
گاتری ، ویلیام کیت چیمبرز،۱۹۰۶- ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷؟
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۷۱‬,‭‌گ۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ارسطو
راس ،سر ویلیام دیوید ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭B‬,‭۴۸۵‬,‭ر۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آمازون ( اساطیر و افسانه ها)
شانو، ترسیلا گاتتو ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۲۱‬,‭‌ش۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر برکلی
دنسی ، جاناتان ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۳۴۸‬,‭د۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپنی :پیشرفت مستمر دوایر کنترل کیفیت در صنایع ژاپن
لیلرانک ، پل ، ۱۹۵۵- ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ل۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اساطیر مصر
ژ . ویو ؛  فکر روز   ،
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۲۴۴۱‬,‭و ۹ ‌ف‍لا۲۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اساطیر آشور و بابل
ف . ژیران - گ . لاکوئه - ل . دلاپورت ؛  فکر روز   ،
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۶۲۰‬,‭ژ ۹ ‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آنک انسان
فردریک نیچه ؛  فکر روز   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۲۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره - رویا - راز
میر چا الیاده ؛  فکر روز   ،
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2