کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ ن‍وی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌( دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌)
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
م‍روج‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۸-
م‍م‍ت‍ح‍ن‌ ف‍خ‍ران‍ی‌، ام‍ی‍د،۱۳۵۶-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
ق‍رش‍ی‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌،۱۳۴۴-
 
ناشر:
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ ن‍وی‍ن‌
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ ن‍وی‍ن‌: ن‍ش‍ر ال‍ی‍اس‌
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ ن‍وی‍ن‌: ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ (ن‍وی‍ن‌)، ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌، ن‍وی‍س‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح کامل مسایل فیزیک هالیدی -رزنیک -کرین
قرشی ، علاءالدین ،۱۳۴۴- ؛  تهران فکر خلاق نوین : امید انقلاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‌ق۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل میکروکنترلرهای [ = CIP پی .آی .سی :]سخت افزار، نرم افزار، برنامه نویسی ...
مروج ، حسن ،۱۳۵۸- ؛  تهران فکر خلاق نوین : نشر الیاس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌م۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جداول محاسباتی < پروفیلهای = پروفیل های >ساختمانهای فولادی
نعمتی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران فکر خلاق نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ن۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع انگلیسی < پیش دانشگاهی = پیشدانشگاهی >برای دانشجویان دانشگاهها
ممتحن فخرانی ، امید،۱۳۵۶- ؛  تهران فکر خلاق (نوین )، امید انقلاب ، نویسه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌م۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک