کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍وژان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍اش‍وی‍ی‌( اس‍لام‌)
طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ م‍ه‍م‍ان‍داری‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ -- رف‍ت‍ار
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
<م‍ی‍ن‍ات‍زی‌= م‍ی‍ن‍ات‍س‍ی‌>، روب‍رت‍ا
اب‍طح‍ی‌، س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲-
ص‍ح‍ت‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۰-
واح‍دی‌، س‍ی‍داح‍م‍د، ۱۳۱۱-
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
ف‍وژان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تهیه پژوهشنامه < = lasoporPپروپوزال ( >برای تدوین و نقد پایان نامه :)گفتگویی با دکتر سیدمهدی الوانی
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌خ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جوان و ازدواج ( زندگی برتر :)ترجمه کتاب < الزواج الاسلامی = الزواج الاسلامی >
واحدی ، سیداحمد، ۱۳۱۱- ؛  تهران فوژان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۷‬,‭و۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری ( >اصول ، مبانی ، روشهای افزایش و اندازه گیری )
ابطحی ، سیدحسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( نظریه ها و روش ها)
ابطحی ، سیدحسین ، ۱۳۲۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اخلاق < حرفه ای = حرفه ای >در سازمان به شیوه جوانمردان
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران فوژان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭‌خ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی < رسانه های = رسانه های >اجتماعی در گردشگری و مهمان نوازی
<میناتزی = میناتسی >، روبرتا ؛  تهران فوژان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ب۲‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
رفتار< مصرف کننده = مصرف کننده >
صحت ، سعید، ۱۳۵۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۳۲‬,‭‌ص۳‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک