کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ --ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ --پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۸-
ک‍ری‍م‍خ‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌،۱۳۵۰-
ات‍ح‍ادی‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ ذوب‌ آه‍ن‌ آل‍م‍ان‌
 
ناشر:
آذرن‍گ‌
ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ ن‍وی‍ن‌
آذرب‍اد
آزاده‌
ن‍ی‍وش‍ان‍گ‍ار: اص‍ل‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<پروفیل های = پروفیلهای >ساختمان فولادی ( جداول اشتال )
اتحادیه کارکنان ذوب آهن آلمان ؛  تهران آذرنگ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جدول < پروفیل های = پروفیلهای >ساختمانی و درب و پنجره ( جداول اشتال )
سوداگر، حسین ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌س۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جداول اشتال
اتحادیه کارکنان ذوب آهن آلمان ؛  تهران نیوشانگار: اصلح   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بانک اطلاعاتی مقاطع مرکب فولادی و بتنی مطابق با استانداردهای ایران کاربردی در برنامه های 0002 PAS -SBATE
کریمخانی ، بابک ،۱۳۵۰- ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ک۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جداول محاسباتی < پروفیلهای = پروفیل های >ساختمانهای فولادی
نعمتی ، سعید، ۱۳۴۸- ؛  تهران فکر خلاق نوین   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌ن۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک