کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ج‍م‌ - ب‍ازده‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍رداش‍ت‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ای‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌
م‍دل‌ س‍ازی‌
اع‍م‍پ‍ا۱۲۳
اق‍ت‍ص‍اد
پ‍ارک‍ی‍ن‍گ‌ طب‍ق‍ات‍ی‌
ب‍ت‍ن‌
ت‍ق‍اض‍ای‌ ل‍رزه‌ ای‌
اص‍ن‍پ‍ا۱۲۳
ن‍ی‍م‌ ف‍ض‍ای‌ ای‍زوت‍روپ‌ ج‍ان‍ب‍ی‌
ق‍اب‌ ف‍ولادی‌
ب‍رن‍د
ب‍ارگ‍ذاری‌ ان‍ف‍ج‍اری‌
رف‍ت‍ار ل‍رزه‌ ای‌
ام‍م‍پ‍ا۱۲۳
م‍ک‍ان‍ی‍اب‍ی‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ف‍را اب‍ت‍ک‍اری‌
ص‍ل‍ب‍ی‍ت‌ س‍ق‍ف‌
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
رش‍ی‍دی‌، < س‍ی‍د م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ = س‍ی‍دم‍ج‍ت‍ب‍ی‌>
پ‍ازوک‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ح‍اف‍ظ ال‍ص‍ح‍ی‌، آرش‌
ع‍س‍ک‍ری‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
س‍اج‍دی‌ دس‍ت‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ت‍ق‍وی‌، ف‍رزام‌
ش‍ری‍ف‌، ف‍اطم‍ه‌
ش‍ام‍ی‌ ن‍وری‌،< ع‍ل‍ی‌ رض‍ا= ع‍ل‍ی‍رض‍ا>
ج‍ع‍ف‍ری‌، س‍م‍ی‍ه‌
ش‍اد، پ‍ی‍ام‌
ب‍رادران‌، م‍ری‍م‌
ن‍وروزی‌، م‍ح‍س‍ن‌
رح‍م‍ت‍ی‌ ک‍وک‍ن‍ده‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا
اولادی‌ ع‍ب‍اس‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ص‍ادق‍ی‌ س‍روس‍ت‍ان‍ی‌،< ای‍ل‍ی‍ن‌= آی‍ل‍ی‍ن‌>
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ث‍اب‍ت‌،< م‍ح‍م‍درض‍ا= م‍ح‍م‍د رض‍ا>
ب‍اق‍ری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ج‍م‍ال‍ی‌ ن‍ژاد، ه‍ادی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ پ‍ورش‍ی‍روان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
ف‍راه‍ان‍ی‌ راد،< ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ = ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌>
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از گسترش عملکرد کیفیت و< فرایند= فرآیند >تحلیل سلسله مراتبی
ساجدی دستکی ، محمد ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۷،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزش " برند "لوازم خانگی ایرانی از نظر مصرف کنندگان در شهر تهران
عسکریان ، علی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۵،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روابط حجم - بازده در بازار ایران در شرایط بحرانی و با استفاده از رویکرد کاپولا
نوروزی ، محسن ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۶،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
<مدلسازی = مدل سازی >عدم تقارن و تغییر ساختاری < سری های = سریهای >زمانی مالی با استفاده از < فرایند های = فرآیندهای > چوله - نرمال مارکوف سوئیچینگ گارچ
فراهانی راد،< امیرحسین = امیر حسین > ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۷،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و مقایسه < دال های = دالهای < >پارکینگ های = پارکینگهای >طبقاتی < بتنی = بتونی >
حافظ الصحی ، آرش ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۵۱،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پیوند فصل مشترک الیاف با< بتن = بتون >و تاثیر آن بر رفتار< لرزه ای = لرزه ای >مقاطع < بتنی = بتونی >
برادران ، مریم ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار< لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهای < >بتنی = بتونی >با سیستم اجرای قالب تونلی
جمالی نژاد، هادی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۵۳،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه آزمایشگاهی رفتار< قاب های = قابهای >فولادی < سرد نورد شده = سردنورد شده >پر شده با< بتن = بتون >سبک تحت بار جانبی افزاینده
شامی نوری ،< علی رضا= علیرضا> ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۴،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل دینامیکی < ورق های = ورقهای >مستطیلی با نیروهای محوری تحت بارهای < ضربه ای = ضربه ای >خارج از صفحه به روش المان طیفی
باقری ، مجتبی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۶،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل اقتصاد کلان و ریسک صنعت ایران
شفیعی ثابت ،< محمدرضا= محمد رضا> ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۳۸،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
توسعه < منحنی های = منحنیهای >تقاضای < لرزه ای = لرزه ای >احتمال اندیشانه برای بررسی رفتار لرزه ای پل < بتنی = بتونی >شفت - گناوه
پازوکی ، مصطفی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۷،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی یک سیستم برداشت ناحیه ای با حداقل زمان خروج سفارش
اسماعیل پورشیروانی ، بابک ؛  دانشگاه علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲۱،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
حل مساله < مکانیابی - مسیریابی = مکان یابی - مسیریابی >باز با تحویل < چند بخشی = چندبخشی >با استفاده از الگوریتم آنیل شبیه سازی
صادقی سروستانی ،< ایلین = آیلین > ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۳،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
<مدل سازی = مدلسازی >و حل مساله < مکان یابی = مکانیابی >پوشش حداکثر در حالت محدودیت ظرفیت تسهیلات و پوشش تدریجی
رشیدی ، < سید مجتبی = سیدمجتبی > ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۴،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه یک مدل ریاضی برای مسائل < زمان بندی = زمانبندی >تک ماشینه با< قیمت های = قیمتهای >متفاوت محصولات
شریف ، فاطمه ؛  دانشگاه علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۶،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پاسخ < غیر خطی = غیرخطی >قابهای فولادی < مهار بندی شده = مهاربندی شده >و مهار بندی نشده تحت بارهای انفجاری
رحمتی کوکنده ، علی بابا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۴۹،CT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
توابع گرین الاستیسیته محیط نیمه < بی نهایت = بینهایت >ایزوتروپ جانبی با صفحات ایزوترپی متعامد با سطح آزاد
اولادی عباس آبادی ، محسن ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۵۵،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد فشاری < بتن های = بتون های >مسلح به مقادیر بالای الیاف فولادی
شاد، پیام ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۵۰،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتمی برای دسته کردن < آنلاین = آن لاین >سفارش به منظور حداقل نمودن تاخیر موعد تحویل در< انبار های = انبارهای >برداشت سفارش
جعفری ، سمیه ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۵،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پارامترهای موثر در صلبیت < سقف های = سقفهای >مرکب سبک BCSSP
تقوی ، فرزام ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۱۳۹۱، ۴۸،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9